บทความวิชาการ
บทความวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
ยาต้านมะเร็งจากทะเล
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
2.5   18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2561
เยื่อบุตาขาวอักเสบ: แบคทีเรีย ไวรัส การแพ้
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
3   26 มิ.ย. 2560 25 มิ.ย. 2561
การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา (Medication Reconciliation and Medication Errors)
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
2.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม: บทเรียน และโอกาส (Integrating Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care: Lessons and Opportunities)
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
3.5   20 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2561
การนำส่งยาผ่านเยื่อเมือก (Mucosal Drug Delivery)
อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
1.5   07 มิ.ย. 2560 06 มิ.ย. 2561
Amiodarone: Pharmacology and Therapeutic Uses in Atrial Fibrillation
รศ. ดร. อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2.5   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
Amiodarone: Adverse Drug Reactions and Monitoring in Atrial Fibrillation
รศ. ดร. อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
2   31 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2561
 
เอกสารสำหรับผู้เขียนบทความ
เอกสารสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ขั้นตอนการพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตบทความ
มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชุมวิชาการ