กิจกรรมบริการสังคม
  
             จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

    
  
      คณาจารย์และนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม โดยการประสานงานของโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจ สอบถาม และศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาในพื้นที่ชุมชน

         
  
      คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกับคณะต่างๆ ในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี