หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในวัน-เวลา ราชการปกติ ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  1. แขนงวิชาการพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์
  2. แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  3. แขนงวิชาการประกัน/ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยา

จำนวนนักศึกษาที่รับ  5  คน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

              ระยะเวลาในการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

              แผนการศึกษา ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้


1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
วิชาบังคับร่วม
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิขา
3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
 
รวมไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
 

รายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร (download)

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (download)