หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) คะแนน TU-GET ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน TOEFL ประเภท Paper-Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 500 Computer-Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 173 Internet–Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 คะแนน หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่ากับเกณฑ์ข้างต้น และต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559