หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตร 6 ปี ( ปีการศึกษา 2556 ) มี 2 สาขาวิชาคือ

- สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)
- สาขาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)


      นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
21
หน่วยกิต
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
9
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
193
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22
หน่วยกิต
2.2 วิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
27
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเภสัชศาสตร์
144
หน่วยกิต
2.3.1 วิชาแกน
94
หน่วยกิต
2.3.2 วิชาเฉพาะสาย
50
หน่วยกิต
2.3.2.1 วิชาบังคับ
40
หน่วยกิต
2.3.2.2 วิชาเลือก
10
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

และต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

 

รายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร (download)

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (download)