หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 
        เป้าหมายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

        จำนวนการรับประจำปีการศึกษา 2559 คือ 44 คน และกำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือรับตรงรอบหลังระบบกลาง (Admissions) ดังนี้

1.
ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
GPAX
20%
2.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET
30%
3.
ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
GAT
10%
4.
ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ
PAT 2
40%
รวม
100 %

หลักสูตรการศึกษา : ที่เปิดสอน

    

โบรชัวร์คณะเภสัชศาสตร์ (ด้านหน้า) 

    

โบรชัวร์คณะเภสัชศาสตร์ (ด้านหลัง)