ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง และกำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 

 
 1. กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 2. แบบฟอร์มรายงานตัวบุคคล [.pdf หรือ ms word]แบบฟอร์มรายงานตัวบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


 1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
 2. ใบแจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561
 3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษา ออกให้
 5. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. ค่าธรรมเนียมในทดสอบบุคลิกภาพ และการตรวจร่างกาย

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ด่วนมาก)
  เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
  วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) ติดต่อสถาบันภาษา โทร. 02-696-6047 หรือ
  วิชาด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) ติดต่อคณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2696-5218
 • ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ด่วน)
  เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
  วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) ติดต่อสถาบันภาษา โทร. 02-696-6047 หรือ
  วิชาด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) ติดต่อคณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2696-5218
 • เปิดรับสมัครจองหอพักนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต  (ด่วน)