ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2561 

 
 1. กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
 2. แบบฟอร์มรายงานตัวบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กรุณากรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ในการตรวจร่างกายและใช้เป็นสิทธิรักษาต่อไป ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ส่งมาที่

   นางสาวสุชาดา ปุ่มเกวียน
   งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   E-mail : paansucha@hotmail.com
   โทรศัพท์ 0-2564-4440-9 ต่อ 4271 โทรสาร 0-2564-3156

 

ประกาศ การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ด่วนมาก)
  เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
  วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) ติดต่อสถาบันภาษา โทร. 02-696-6047 หรือ
  วิชาด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) ติดต่อคณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2696-5218
 • ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ด่วน)
  เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียน วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
  วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU050, TU105) ติดต่อสถาบันภาษา โทร. 02-696-6047 หรือ
  วิชาด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU104) ติดต่อคณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2696-5218
 • เปิดรับสมัครจองหอพักนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต  (ด่วน)