ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง และกำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 

 
  1. กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
  2. แบบฟอร์มรายงานตัวบุคคล [.pdf หรือ ms word]แบบฟอร์มรายงานตัวบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


  1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
  2. ใบแจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561
  3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษา ออกให้
  5. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน
  8. ค่าธรรมเนียมในทดสอบบุคลิกภาพ และการตรวจร่างกาย

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์