บทความเผยแพร่

รู้ได้อย่างไรว่ายาหมดอายุ

ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการตามโรงพยาบาล หรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจามักจะได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยา การเก็บรักษายาพิเศษบางชนิด...อ่านเพิ่มเติม..

สาระควรรู้เกี่ยวกับอินซูลิน

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตได้เองจากตับอ่อน ทาหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (อาหารประเภทแป้ง น้าตาล) โปรตีน (อาหารประเภทเนื้อสัตว์) และไขมัน ทาให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานและเก็บสะสมพลังงานจากอาหารที่รับประทานได้...อ่านเพิ่มเติม..

เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้คาว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็นต้น...อ่านเพิ่มเติม..

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมัน

ไขมัน (lipid) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 9 กิโลแคลอรี ช่วยให้ระบบทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ...อ่านเพิ่มเติม..

นํ้ามันหอมระเหยจากพืชสำหรับไล่แมลงวัน (Plant essential oil for fly repellent)

เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่วมวงด้วยจนเกิดความรำคาญต้องใช้มือปัดไปปัดมาตลอด ทำให้รู้สึกว่าร้านนี้สกปรก ไม่ถูกสุขอนามัย...อ่านเพิ่มเติม..

ยาเม็ดแตกตัวในปาก (Orodispersible tablet)

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(รินนารา ครองศีล, ชยาภรณ์ แสงอำนาจ, พีระพงษ์ อดุลฮีม, ศิริประภา สงวนหงษ์, ชญานิศ ทองศรี)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

ยาเม็ด เป็นรูปแบบยาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยาเม็ดมีข้อจากัดหลายประการที่อาจทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ยาก เช่น ขนาดเม็ดยาที่ใหญ่เกินไป ลักษณะพื้นผิวเม็ดยาที่อาจฝืดคอ รสชาติไม่ดี...อ่านเพิ่มเติม..

Multiple-Unit Pellet System (MUPS)

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(นภสร รังสิพราหมณกุล, กศิต เลิศสิทธิสมบูรณ์, นวพล กาญจนบวร, เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา, นันทวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์

Multiple-Unit Pellet System หมายถึง ระบบเพลเลตหลายหน่วย เรียกชื่อย่อว่า MUPS (อ่านว่า มัปส์) จัดเป็นรูปแบบยาออกฤทธิ์นานชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเม็ดยาทรงกลมขนาดเล็กจำนวนมาก...อ่านเพิ่มเติม..

ยาเม็ดเมทริกซ์ (Matrix tablet)

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(นวกานต์ ชิดไชย, ทศพร โลกสันติสุข, อรณิช วีระอาชากุล, อภิสรา มิ่งเมือง, วรรณวรัชญ์ อารีย์)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

ยาเม็ดเมทริกซ์ เป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบยารับประทาน (oral dosage form) ที่ได้รับการออกแบบในการควบคุมการปลดปล่อยยา ให้ตัวยาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับยาในกระแสเลือดให้อยู่ในช่วงยายังผลการรักษา...อ่านเพิ่มเติม..

ยาสูดชนิดผงแห้ง (Dry Powder Inhaler)

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(ภควัต คีตวัฒนกุล, วริศรา เจริญวิริยะภาพ, กันต์ศักดิ์ ลี้รัตนกุล, สุวภัทร ฉัตรวชิระวงษ์, ปนัดดา ซังยัง)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา

ยาสูดชนิดผงแห้ง หรือชื่อย่อ ดีพีไอ (dry powder inhaler; DPI) เป็นระบบนำส่งยาที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อนำส่งยาสาหรับรักษาโรคที่ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น เช่น โรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง...อ่านเพิ่มเติม..

แคปซูลเจลาตินนิ่ม (soft gelatin capsule) หรือเรียกว่า softgel

จัดทำบทความโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
(ชนกเนตร ยศปัญญา, นนทพันธ์ สาโรวาท, ฟิตรีญา ยูโซะ, วริศรา ชัยชนะทรัพย์, ชวลิต วรงค์เกรียงไกร)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต

แคปซูลเจลาตินนิ่ม คือ ยารับประทานรูปแบบแคปซูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะบรรจุสารหรือยาที่เป็นของเหลว หุ้มด้วยเปลือกเจลาตินที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม...อ่านเพิ่มเติม..

ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในน้ำอบไทย The usefulness of herbs in Thai scented water (Nam-Ob-Thai)

เครื่องหอมดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย...อ่านเพิ่มเติม..

สารให้ความหวานน้ำตาลหายาก ดี-ไซโคส (Rare sugar D-psicose)

น้ำตาลจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งรสหวานในอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา ...อ่านเพิ่มเติม..

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "วิตามินซี"

วิตามินซีหรือแอลแอสคอร์บิกแอซิด (L-ascorbic acid) หรือ แอสคอร์เบท เป็นวิตามินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช้รักษาภาวะเลือดออกตามไรฟัน (โรคลักปิดลักเปิด)...อ่านเพิ่มเติม..

ยารักษาสิว

สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น โดยพบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า จึงส่งผลต่อภาวะจิตใจเพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม...อ่านเพิ่มเติม

ยาน่ารู้จากธรรมชาติ

เนื่องจากสมุนไพรที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้อยู่ในลักษณะเป็นสารผสม คือไม่ได้มีแต่ตัวสารที่ออกฤทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยสารอื่นๆด้วย...อ่านเพิ่มเติม

สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants)

สารฆ่าเชื้อ (disinfectants) เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลาย หรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่ในรูปเซลล์ปกติ (vegetative cell) หรือสปอร์ (spore) ใช้กับพื้นผิวที่ไม่มีชีวิต...อ่านเพิ่มเติม

สภาวะผมร่วงและผมบางในผู้ชาย

อาการผมร่วงมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายหลายรายหมดความมั่นใจในตัวเองและมีความกังวลใจ อาการผลร่วงหรือผมบางในผู้ชายมีมาจากหลายสาเหตุอันได้แก่...อ่านเพิ่มเติม

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ : ตอนที่ 1 คาเฟอีนกับการตั้งครรภ์

ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ 9 เดือน เป็นระยะเวลาที่ถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับการเจิรญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา ดังนั้น การเตรียมตัวเรื่องโภชนาการของมารดานับตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์...อ่านเพิ่มเติม

เก็บยาอย่างไรให้อยู่ได้นานและคงประสิทธิภาพของการรักษาได้ตามอายุยา

เภสัชภัณฑ์ยาที่เก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาหรือสารประกอบที่ใช้ในการตั้งตำรับได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง...อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบยาและวิธีใช้ที่ต้องพิจารณา

ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน ยาครีม ยาผง ยาพ่น ยาฉีด และยาแผ่นแปะ...อ่านเพิ่มเติม

ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ยาสามัญประจำบ้านควรมีติดบ้านเพื่อ 1.บรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตัวเอง 2.เมื่อมีเหตุทำให้บาดเจ็บฉุกเฉินจะมีชุดยาไว้พร้อมปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที...อ่านเพิ่มเติม