ทำเนียบผู้บริหาร

 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล

 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา วงษ์มะยุรา

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง

 

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล