ทำเนียบผู้บริหาร

 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง

 

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์

 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล