เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 564 4440-79
         กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน

         ส่วนกลาง ทั่วไป     4333
         เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์     4260
         งานบริการการศึกษาและวิจัย     4271
         งานบริการการศึกษาและวิจัย (กิจการนักศึกษา)     4269
         งานคลังและพัสดุ (การเงิน)     4277
         งานคลังและพัสดุ (พัสดุ)     4282
         งานบริหารสำนักงาน     4333
         สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม     025642945