เบอร์โทรสาร : 02 564 3156


   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 564 4440-79
         กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน

         ส่วนกลาง ทั่วไป     1740
         เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์     1742
         งานบริการการศึกษาและวิจัย     1743
         งานบริการการศึกษาและวิจัย (กิจการนักศึกษา)     1747
         งานคลังและพัสดุ (การเงิน)     1762
         งานคลังและพัสดุ (พัสดุ)     1739
         งานบริหารสำนักงาน     1746
         สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม     025642945