ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
 
บทความ 'เมืองพิมาย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์' บทความ   "เมืองพิมาย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์"
จากกิจกรรมเยี่ยมชมปราสาทพิมายและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมสาธิตการทำน้ำอบไทย (๒๕๖๐) กิจกรรมสาธิตการทำน้ำอบไทย (๒๕๖๐)
คณะเภสัชศาสตร์ สาธิตการทำน้ำอบไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
คณะเภสัชศาสตร์รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ และอาจารย์ประจำแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์และในโอกาสต่างๆ
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันไหว้ครู
การจัดกิจกรรมวันไหว์ครูในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์และการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว์ครูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง
การเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง
กิจกรรมธรรมศาสตร์ทำนา กิจกรรมธรรมศาสตร์ทำนา
การเข้าร่วมกิจกรรมธรรมศาสตร์ทำนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลสงกรานต์
การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพร
กิจกรรมทำบุญ กิจกรรมทำบุญ และกิจกรรมอื่นๆ ของบุคลากร
กิจกรรมการทำบุญ ตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ
กิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม