ข่าวสารทั่วไป

  
  
 

ประกาศรับ วท.ม. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ปี 2561 รอบที่ 3 

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้

(1)  หมวดวิชาบังคับ 12   หน่วยกิต
 วิชาบังคับร่วม 9   หน่วยกิต
 วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 3   หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
(3)  วิทยานิพนธ์ 12   หน่วยกิต
 รวมไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต

ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. ทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ทุนโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. ทุนผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน คปก.ร่วมทุนมหาวิทยาลัย สมัครผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  7. ทุนนรนิติ เศรษฐบุตร สมัครผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผู้สนใจสมัครสามารถ Download ใบสมัครฯและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Download 
หรือติดสอบถามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โทร.02-5644441-9 ต่อ 4268 (คุณดุสิตา) Email:pucha_sita1308@hotmail.com
  

     เอกสาร

  
       ใบสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มธ.