เอกสาร มคอ.3 รายวิชา :: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 1. ภศ.100 บทบาทและปรัชญาวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. ภศ.200 เภสัชพฤกษศาสตร์
 3. ภศ.201 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์
 4. ภศ.330 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
 5. ภศ.331 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
 6. ภศ.332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
 7. ภศ.333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
 8. ภศ.340 เคมีของยา 1
 9. ภศ.370 ระบบบริการสาธารณสุข
 10. ภศ.410 เภสัชบำบัด 1
 11. ภศ.412 เภสัชกรรมชุมชน
 12. ภศ.413 เภสัชกรรมการจ่ายยา 1
 13. ภศ.420 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 14. ภศ.422 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
 15. ภศ.430 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
 16. ภศ.431 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
 17. ภศ.473 ระเบียบวิธีวิจัย
 18. ภศ.474 เภสัชระบาดวิทยา
 19. ภศ.510 เภสัชบาบัด 3
 20. ภศ.531 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 3
 21. ภศ.539 ระบบนำส่งยา
 22. ภศ.540 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 3
 23. ภศ.548 เทคนิคทางเภสัชเวท
 24. ภศ.551 การคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ
 25. ภศ.559 การสังเคราะห์ยา
 26. ภศ.575 การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม
 27. ภศ.578 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา