กฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ

  
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
          ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (Update)
          ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (อ้างอิง)
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2547
          ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
          ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา
          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแต่งกายที่ถือว่า เป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสม
          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
          การลงโทษผิดวินัยนักศึกษา
 
          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เครื่องแต่งกายระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ