ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

  
        นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. กยศ. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
  เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา   http://sa.tu.ac.th/index.php/th/

     ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  
  1. คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561   
  1. ประชาสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ แจ้งเปิดรับการคัดเลือกนักศึกษารับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561   
  1. ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เรื่องโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561   
  1. ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิตั้งเซ๊กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   
  1. ประชาสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษา มธ. เรื่องการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน   
  1. รับสมัครนักศึกษารับทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561