Home > ตำแหน่งงาน

 
   
 

ประกาศผล

 
   
     ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561  (3/08/2561)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561  (29/06/2561)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนังงานเงินรายได้หน่วยงาน ประเภทประจำ ตำแหน่งหนักงานขับรถ ครั้งที่ 1/2561 (16/5/2561)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2559 (12/1/2560)
     ประกาศผล การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (27/10/2559)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จากการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2559 (14/10/2559) 
     ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 4 อัตรา (14/10/2559) 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ครั้งที่ 3/2559 (3/10/2559) 
     ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2559 (26/9/2559) 
     ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (19/9/2559) 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2/9/2559)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 (17/8/2559)
     ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
     ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
     ประกาศผลข้อเขียนการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
     ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

รับสมัคร

 
   
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561  (30/05/2561)
     ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งพนักงานขับรถ   Download ใบสมัคร (12/04/2561)
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งพนักงานขับรถ   Download ใบสมัคร (22/03/2561)
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560 (5/10/2560)
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งอาจารย์ (26/12/2559)
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (26/9/2559) 
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 3 ตำแหน่ง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,พนักงานสถานที่) (8/9/2559)
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (9/8/2559)
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาคณบดี
     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (26/5/2559)
     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
     ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง