Home >สำหรับบุคลากร > การจัดการความรู้

 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 
     

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2562

   
โครงการจัดการความรู้ (KM) Lunch talk ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง"ออกแบบการสอนอย่างไร...ให้หน้าสนใจ"   วันที่ 3 ธันวาคม 2561
  

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2560

   
การจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ "โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560"   วันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2560
  

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2559

   
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ "แนวทางในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากร ศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ   วันที่ 2 มิถุนายน 2559
    เอกสารประกอบ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย
         แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิชาการ
         แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
         เอกสาร Checklist
         เอกสาร บันทึกข้อความขอเสนอประเมินการสอน
         เอกสาร แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับรวม ๒-๑๐
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับที่ ๑๐
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ "ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มธ."  วันที่ 23 มีนาคม 2559
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ "การวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบ Active Learning"   
  

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2558

   
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 หัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง"    วันที่ 11 มีนาคม 2558
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ "การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 หัวข้อ "คุณลักษณะบัณฑิตอันเพิงประสงค์    วันที่ 9 มกราคม 2558
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 กับการจัดการเรียนการสอน"    วันที่ 1 ตุลาคม 2557
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
  

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2557

   
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 หัวข้อ "การเรียนรู้นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักวิจัยใหม่"   วันที่ 14 สิงหาคม 2557
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบที่ 1
         เอกสารประกอบที่ 2
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ "การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ"    วันที่ 12 มิถุนายน 2557
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา"    วันที่ 20 ธันวาคม 2556
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
  

     การจัดการความรู้ (KM)ปี 2556

   
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 หัวข้อ "นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"    วันที่ 14 สิงหาคม 2557
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบที่
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา"    วันที่ 20 ธันวาคม 2556
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบที่
  
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 หัวข้อ เรื่องประมวลรายวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)    โดย ผศ.ดร. รัฐพล อาษาสุจริต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบที่