pharmacy
 
   
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Osotdome, Faculty of Pharmacy, Thammasat University

 

           สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ “ร้านยา โอสถโดม”
เป็นหน่วยงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ให้บริการธุรกิจอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  มุ่งเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพื่อดูแลประชาชนในด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน :
  • 1.  เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน
  • 2.  เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางด้านยาเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชน
  • 3.  เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ประชาชนทั่วไป
  • 4.  ส่งเสริมการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

 

ผลิตภัณฑ์

 
   
รายการ
สถาเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดมCopyright © 2014 All Rights Reserved. Designed by คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์