ทุนวิจัยที่ได้รับ 2556

     ปีงบประมาณ 2557     ปีงบประมาณ 2556

อ. ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

           การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของโครงสร้างกั้นระหว่างเลือดและสมองเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านเภสัชวิทยา (Establishment of the in vitro bovine blood-brain barrier model for pharmacological applications)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          290,000 บาท


อ. ดร. ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

           การพัฒนาและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มติดเยื่อเมือกโดยใช้ไฮดรอกซีพรอพิลเมทิลเซลลูโลสและพอลิคาร์บอฟิลที่บรรจุยาโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในรูปแบบอนุภาคไคโตแซนนาโน (แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับนำส่งทางกระพุ้งแก้มของยาที่ผ่านขบวนการเฟิร์สท-พาสส์ เมตาโบลิซึม (Development and characterization of mucoadhesive films based on hydroxypropylmethylcellulose and polycarbophil saturated with propranolol hydrochloride loaded chitosan nanoparticles: A potential approach for buccal delivery of drugs through first-pass metabolism
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          285,000 บาท


อ. ดร.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

           การพัฒนาอนุภาคคิวโบโซมขนาดนาโนเมตรที่ดัดแปลงพื้นผิว เพื่อนำส่งสารสกัดจากรากต้นส่องฟ้าดงเข้าสู่สมองผ่านทางระบบอัลแฟคทอรี่ เพื่อฤทธิ์ในการฟื้นฟูความทรงจำ (Development of surface modified nano-sized cubosome as brain delivery vehicles of Clausena harmandiana Pierre roots extract administered via olfactory pathway for cognitive impairment efficiency)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          290,000 บาท


อ. ดร. ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา

           การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของต้นหญ้าไผ่น้ำ (Investigation on the chemical constituents and antioxidant properties from Tradescantia fluminensis)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          250,000 บาท


ศ. ดร. ภก.ณรงค์ สาริสุต

           โครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร (Development of phamaceuticals from Zingiber officinale)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          507,000 บาท


อ. ดร. ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

           การพัฒนาสารวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์ จากฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (Development of a method for large scale separation and isolation of andrographolide for further development into industrial scale)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
          374,000 บาท


อ. ดร. ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

           การผลิตอนุพันธ์ 3,19-ไฮโซโปรปัยลิดินิลแอนโดรกราฟโฟลายด์ และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และความคงตัวในตัวกลางชนิดต่างๆ และในของเหลวชีวภาพ (Production of 3,19 - isopropydinylandrographolide and its stability in various media and biological fluids)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
          354,000 บาท


ผศ. ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

           การนำส่งไดโคลฟีแนคโซเดียมเข้าสู่ดวงตาด้วยนาโนพาร์ทิเคิลไตรเมธิลไคโตซาน (Ophthalmic delivery of diclofenac sodium using trimethylchitosan nanoparticles)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
          สกว ร่วมกับ สกอ. และ มธ.
          มูลค่าทุน ::
          480,000 บาท


ผศ. ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

           การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันทาผิวที่บรรจุสารสกัดกล้วยน้ำว้าเพื่อต้านการแพ้และการอักเสบ (Development of topical microemulsion containing banana fruit extract (Musa sapientum L.) for anti-allergy and anti-inflammatory)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
          309,760 บาท


อ. ดร. ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

           การเตรียมยาเม็ดกล้วยเพื่อต้านการแพ้จากสารสกัดกล้วย
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
          328,440 บาท


อ. ดร. ภญ.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

           โครงการพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนจากสารสกัดกล้วยเพื่อใช้ในการรักษาโรคหอบหืดแบบป้องกันในเด็ก ทดแทนการใช้ยาน้ำคีโตติเฟน (Development of suspension from Musa Sapientum for prophylactic asthma treatment in children as ketotifen suspension replacement therapy)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
          290,000 บาท


อ. ดร. ภก. คณินทร์ รังสาดทอง

           การศึกษาการดูดซึมสารสกัดจากกล้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารสกัด (Drug absorption study of banana extracts and their products)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
          มูลค่าทุน ::
           590,350 บาท