ทุนวิจัยที่ได้รับ 2557

     ปีงบประมาณ 2557     ปีงบประมาณ 2556

ผศ. ดร. ภก.รัฐพล อาษาสุจริต

           ผลของการทำปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมาต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของนาโนพาร์ทิเคิลไตรเมธิลไคโตซานที่บรรจุไคโคลฟีแน็กโซเดียม สำหรับนำส่งยาเข้าสู่ดวงตา (Effect of gamma irradiation sterilization on physicochemical properties of diclofenac sodium - loaded trimethylchitosan nanoparticles for ophthalmic drug delivery)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          271,000 บาท


รศ. ดร. ภญ.จินดา หวังบุญสกุล

           การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรบางชนิดที่ทีชื่อเรียกคล้ายกันโดยใช้ลายชี้บ่งจากเทคนิค HPLC
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          300,000 บาท


อ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์

           การพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้บริการเภสัชกรรมในร้านยา (Development the guideline on pharmacy services in community pharmacy setting)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          161,340 บาท


อ. ดร. ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

           การออกแบบสังเคราะห์สารคอนจูเกต ระหว่างสารยับยั้งไมโครทิวบูลและแอนติบอดี เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ (Design and synthesis of novel antibody - conjugated antitubulinic agent as potential anticancer therapy)
          หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ::
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          มูลค่าทุน ::
          300,000 บาท