ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560

 

 

 1. กำหนดส่งประวัติพร้อมผลงานที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
 2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

Download เอกสาร

 

 1. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
 2. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 3. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กำหนดส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

Download เอกสาร

 

 1. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2560 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

 1. เอกสารประกอบ
 2. แบบฟอร์ม

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2560 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

 1. เอกสารประกอบ
 2. แบบฟอร์ม


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
 2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 3. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
 4. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทหัวข้อ(ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 3. แบบเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ(ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 4. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ
 5. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ Conceptual paper
 3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 4. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 5. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. ประกาศเปิดรับทุนทั่วไป
 2. ประกาศเปิดรับทุนสิ่งประดิษฐ์
 3. ประกาศเปิดรับทุนสถาบัน
กำหนดการส่งแบบเสนอโครงการวิจัยภายในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยทั่วไป
 2. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยสถาบัน
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยสิ่งประดิษฐ์

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/รางวัล คณะเภสัชศาสตร์

 

ปีงบประมาณ 2560

 
 1. ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)
 1. ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
  1.  1. ประกาศเปิดรับรางวัลฯ
  1.  2. แบบเสนอผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. รางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 4. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    ข่าวทุนวิจัย

    ข่าวประชุม อบรม สัมมนา