ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2560 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

 1. เอกสารประกอบ
 2. แบบฟอร์ม

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2560 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

 1. เอกสารประกอบ
 2. แบบฟอร์ม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
 2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 3. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
 4. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทหัวข้อ(ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 3. แบบเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ(ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 4. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ
 5. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ Conceptual paper
 3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 4. แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 5. แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 1. ประกาศเปิดรับทุนทั่วไป
 2. ประกาศเปิดรับทุนสิ่งประดิษฐ์
 3. ประกาศเปิดรับทุนสถาบัน
กำหนดการส่งแบบเสนอโครงการวิจัยภายในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

 

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยทั่วไป
 2. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยสถาบัน
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย วิจัยสิ่งประดิษฐ์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทบทความวิจัย ประจำปี 2559

 

 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 กำหนดส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
 2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 กำหนดส่งภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
 3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 กำหนดส่งภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

โดยขอให้ผู้รับทุนสนับสนุนดังกล่าวส่งเอกสารการขอรับทุน จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์บทความวิจัย ไปยังงานบริการการศึกและวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ อาคาร บร.5 ชั้น 3 ก่อนกำหนดที่ต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

 

 1. ข้อปฏิบัติ(เพิ่มเติม)ในการจัดส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
 2. ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

 1. ประกาศ มธ. การให้รางวัลสนันสนุนการผลิตตำราจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเป็นตำรา ประจำปี 2559
 2. บันทึกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัลสนับสนุนการผลิตตำราจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ
 3. แบบฟอร์มข้อเสนอการขอรับรางวัลสนับสนุนผลิตตำราจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ
 4. ทุนวิจัย มธ. ปีงบฯ 2560
 5. ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองบริหารการวิจัย มธ.)
 6. ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองบริหารการวิจัย มธ.)

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/รางวัล คณะเภสัชศาสตร์

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    ข่าวทุนวิจัย

    ข่าวประชุม อบรม สัมมนา