ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
มธ.เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 กำหนดส่งแบบเสนอฯ ที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 27 มิถุนายน 2561

 

 

 1. ประกาศเปิดรับทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย2561
 1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

มธ.เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 กำหนดส่งแบบเสนอฯ ที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 27 มิถุนายน 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับทุนตีพิมพ์ผลงานวิขาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

มธ.เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) ประจำปี 2561
 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. เอกสารเชิงหลักการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย

 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (สำหรับอาจารย์/บุคลากรทางการวิจัย) จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 1. ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561
 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2561 กำหนดส่งข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 1. ประกาศ การจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2561
 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2561

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/รางวัล คณะเภสัชศาสตร์

 

ปีงบประมาณ 2560

 
 1. ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)
 1. ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
  1.  1. ประกาศเปิดรับรางวัลฯ
  1.  2. แบบเสนอผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. รางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 4. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    ข่าวทุนวิจัย

    ข่าวประชุม อบรม สัมมนา