ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปีงบประมาณ 2562

 
มธ. เปิดรับทุนวิจัยสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 1. ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 30 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 23 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 30 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 30 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ทุนวิจัยสถาบัน (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 30 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ทุนพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 23 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ
 1. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 23 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอขอรับการสนับสนุนและรับรอง
  2.  Download แบบฟอร์มจำแนกงบประมาณ
  3.  Download แบบเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์
  4.  Download แบบรายงานความก้าวหน้า
  5.  Download แบบรายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี
 1. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (กำหนดส่งแบบเสนอที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 23 พ.ย. 61)
  1.  Download แบบเสนอโครงการ

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/รางวัล คณะเภสัชศาสตร์

 

ปีงบประมาณ 2562

 
 1. ประกาศ ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  1.  Download แบบขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยและคำรับรองการทำงาน

 1. ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562
 2. ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
  1.  Download แบบเสนอโครงการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

 1. ประกาศ รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1.  Download แบบขอรับรางวัลผลงานวิจัย

 1. ประกาศ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
  1.  Download แบบเสนอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี

ปีงบประมาณ 2561

 
 1. ประกาศ ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
  1.  Download -- แบบเสนอโครงการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

 1. ประกาศ รางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
  1.  Download แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุน

 

ปีงบประมาณ 2560

 
 1. ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)
 1. ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
  1.  1. ประกาศเปิดรับรางวัลฯ
  1.  2. แบบเสนอผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 1. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. รางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 4. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    ข่าวทุนวิจัย

    ข่าวประชุม อบรม สัมมนา