ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ประจำปี 2560

 
 
ลำดับ ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำผลงาน วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ วารสารที่ตีพิมพ์
1 CXCR4 targeted dendrimer for anti-cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition. Chittasupho, C., Anuchapreeda, S., Sarisuta, N. October 2017 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 119, October 2017, Pages 310-321 Scopus
2 Chemical Constituents of Microcos tomentosa. Somwong, P., Suttisri, R., Amnuoypol, S. 1 March 2017 Chemistry of Natural Compounds Volume 53, Issue 2, 1 March 2017, Pages 394-395 Scopus
3 Gamma sterilization of diclofenac sodium loaded- N-trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic use. Asasutjarit, R., Theerachayanan, T., Kewsuwan, P., Veeranondha, S., Fuongfuchat, A., Ritthidej, G.C. 10 February 2017 Carbohydrate Polymers Volume 157, 10 February 2017, Pages 603-612 Scopus
4 Enhanced degradation of chitosan by applying plasma treatment in combination with oxidizing agents for potential use as an anticancer agent. Chokradjaroen, C., Rujiravanit, R., Watthanaphanit, A., Theeramunkong, S., Saito, N., Yamashita, K., Arakawa, R. 1 July 2017 Carbohydrate Polymers Volume 167, 1 July 2017, Pages 1-11 Scopus
5 Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches. Mudjupa, C., Theeramunkong, S., Vajragupta, O. April 2017 Chiang Mai Journal of Science Volume 44, Issue 2, April 2017, Pages 617-629 Scopus
6 Enhancing the in vitro anticancer activity of albendazole incorporated into chitosan-coated PLGA nanoparticles. Kang, B.-S., Choi, J.-S., Lee, S.-E., Lee, J.-K., Kim, T.-H., Jang, W.S., Tunsirikongkon, A., Kim, J.-K. , Park, J.-S. 1 March 2017 Carbohydrate Polymers Volume 159, 1 March 2017, Pages 39-47 Scopus
7 Determination of Morin in Maclura cochinchinensis Heartwood by HPLC. Kongkiatpaiboon, S., Tungsukruthai, P., Sriyakool, K., Pansuksan, K., Tunsirikongkon, A., Pandith, H. January 2017 Journal of Chromatographic Science Volume: 55, Issue: 3, 2017, Pages: 346-350 Scopus
8 Buccal administration of mucoadhesive blend films saturated with propranolol loaded nanoparticles. Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Luangtana-Anan, M., Sriamornsak, P. January 2017 Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2017 Scopus
9 Preparation and characterization of hydroxypropyl methylcellulose/polycarbophil mucoadhesive blend films using a mixture design approach. Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Sriamornsak, P., Luangtana-Anan, M. January 2017 Chemical and Pharmaceutical Bulletin Volume 65, Issue 3, 2017, Pages 284-294 Scopus
10 Comprehensive mucoadhesive study of anionic polymers and their derivate. Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A., Westmeier, D., Stauber, R.H., Docter, D. August 2017 European Polymer Journal Volume 93, August 2017, Pages 314-322 Scopus
11 Zeta-potential-changing nanoparticles conjugated with cell-penetrating peptides for enhanced transfection efficiency. Suchaoin, W., Mahmood, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A. May 2017 Nanomedicine Volume 12, Issue 9, May 2017, Pages 963-975 Scopus
12 Preactivated silicone oil as potential long-term vitreous replacement with nonemulsifying properties. Partenhauser, A., Netsomboon, K., Pereira de Sousa, I., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A. 1 April 2017 Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials Volume 105, Issue 3, 1 April 2017, Pages 551-559 Scopus
13 Comparison of mucoadhesive and cohesive features of poly(acrylic acid)-conjugates respective their molecular mass. Laffleur, F., Knapp, K., Suchaoin, W., Partenhauser, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A. 1 April 2017 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 113, 1 April 2017, Pages 149-156 Scopus
14 Multifunctional adhesive polymers: Preactivated thiolated chitosan-EDTA conjugates. Netsomboon, K., Suchaoin, W., Laffleur, F., Prüfert, F., Bernkop-Schnürch, A. 1 February 2017 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 111, 1 February 2017, Pages 26-32 Scopus
15 Insecticidal activity of Stemona collinsiae root extract against Parasarcophaga ruficornis (Diptera: Sarcophagidae). Sakulpanich A., Attrapadung S., Gritsanapan W. September 2017 Acta Tropica Volume 173, September 2017, Pages 62-68 Scopus
16 Optimization of Adhesive Pastes for Dental Caries Prevention. Sodata, P., Juntavee, A., Juntavee, N., Peerapattana, J. 1 November 2017 AAPS PharmSciTech Volume 18, Issue 8, 1 November 2017, Pages 3087-3096 Scopus
17 Implementing a flipped classroom approach to a course module in fundamental nutrition for pharmacy students. Kangwantas, K., Pongwecharak, J., Rungsardthong, K., Jantarathaneewat, K., Sappruetthikun, P., Maluangnon, K. January 2017 Pharmacy Education Volume 17, Issue 1, 2017, Pages 329-334 Scopus
18 Hospital Outpatient Visits Associated With Medication-Related Problems in Thailand: A Multicenter Prospective Observational Study. Dechanont, S., Jedsadayanmata, A., Butthum, B., Kongkaew, C. 22 February 2017 Journal of Patient Safety 22 February 2017 Scopus
19 การตรวจหาชนิดของจันทน์แดงที่วางจำหน่ายในร้านขายส่งสมุนไพรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ลายชี้บ่งจากเทคนิค HPLC. (Identification of “Chan-daeng” Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint). จินดา หวังบุญสกุล และ ศุภชัย ติยวรนันท์ ม.ค.-มี.ค. 2560 เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 2560/13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 หน้า 63-70 TCI1
20 ผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสโดยใช้การออกแบบแบบผสมซิมเพล็กซ์แลททิช. (Effect of Plasticizers on Physicochemical and Mechanical Properties of Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) Film Using Simplex Lattice Mixture Design.) Pakorn Kraisit, Sureewan Duangjit. January 2017 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017
21 ผลของชนิดของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส. (Morphological and Physicochemical Properties of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Films: Effects of Various Types of Plasticizers.) Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Pornsak Sriamornsak, Manee Luangtana-Anan. January 2017 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017
22 Freeze drying at room temperature to prepare protein proliposome compared to conventional granulation method. (ประชุมนานาชาติ) Tunsirikongkon A. 21 - 24 May 2017 The 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, Stockholm, Sweden, 21 - 24 May 2017 ประชุมนานาชาติ
23 Rapid induction and maintaining of P-glycoprotein function by quinidine and digoxin on Caco-2 cells. (ประชุมนานาชาติ) Netsomboon, K. 6 - 10 August 2017 The 10th BioMedical Transporters Conference, The Olympic Museum, Lausanne, Switzerland, 6 - 10 August 2017 ประชุมนานาชาติ
24