ผลงานวิจัยที่ตีพิม์ ประจำปี 2557

 
 
ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำผลงาน วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ วารสารที่ตีพิมพ์
โปรตีน ABC transporter และการดื้อยาในโรคมะเร็ง อ. ดร. ภก.คณินทร์ รังสาดทอง July-September 2014 ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (TCI กลุ่ม1) TCI กลุ่ม1
ผลการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะ อ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ 6/25/2014 Isan Journal of Pharmaceutical science (TCI กลุ่ม1) TCI กลุ่ม1
การสำรวจยาชุดในจังหวัดปทุมธานี อ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ 1/2014 วารสาร มฉก. วิชาการ (TCI กลุ่ม2) TCI กลุ่ม2
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสื่อแนะนำการใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ อ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ 1/2014 วารสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต (TCI กลุ่ม1) TCI กลุ่ม1
สื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารภาษาพม่าในร้านยา อ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ 1/2014 การประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Hospital pharmacists' roles and attirudes in providing information on the safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand รศ. ดร. ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 10/7/2014 International Journal of Clinical Pharmacy 2014 Dec;36(6):1205-12. doi: 10.1007/s11096-014-0018-7. Epub 2014 Oct 7.(Pubmed) Pubmed
การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs ของเภสัชกรโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัศนคติต่อความจำเป็นในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย รศ. ดร. ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1-2 February 2014 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, ฉบับ 9 (suppl), มกราคม 2014 (TCI กลุ่ม1) TCI กลุ่ม1
Physicochemical properties and anti-Propionibacterium acnes activity of film forming solutions containing alpha-mangostin rich extract ผศ. ดร. ภก.รัฐพล อาษาสุจริต 2014 AAPS PharmsciTech. 15, 2 (2014) pp. 306-316 Scopus
Development of acyclovir loaded bovine serum albumin nanoparticles prepared by desolvation method. PBP World Meeting, Suwannoi P., Tunsirikongkon A., and Sarisuta N. 2014 PBP World Meeting, 9th. 31 March – 3 April การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Physical properties of proliposome for industrial quality control and reconstitution of proliposome in porcine intestinal mucosa Amolnat Tunsirikongkon; Apinya Charernruttanakul; Narong Sarisuta 2014 International journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 6,9 (2014) pp. 546-551 Scopus
Targeted delivery of doxorubicin to A549 lung cancer cells by CXCR4 antagonist conjugated PLGA nanoparticles Chuda Chittasupho; Kriengsak Lirdprapamongkol; Prartana Kewsuwan; Narong Sarisuta 2014 European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. 88, 2 (2014) pp. 529-538 Pubmed
Effect of Various Types of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Films on Surface Free Energy and Contact Angle. Kraisit P, Luangtana-Anan M, Sarisuta N.
December 2014
Advanced Materials Research. 2015;1060:107–10.
PharmaTech’2014, QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
SciFinder