ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ประจำปี 2559

 
 
ชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำผลงาน วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ วารสารที่ตีพิมพ์
Ethanol extract of Terminalia chebula fruit protects against UVB-induced skin damage. Yakaew, S., Itsarasook, K., Ngoenkam, J., Jessadayannamaetha, A., Viyoch, J., Ungsurungsie, M. 1 November 2016 Pharmaceutical Biology Volume 54, Issue 11, 1 November 2016, Pages 2701-2707 Scopus
Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods. Plangsombat, N., Rungsardthong, K., Kongkaneramit, L., Waranuch, N., Sarisuta, N. October 2016 Experimental and Therapeutic Medicine Volume 12, Issue 4, October 2016, Pages 2790-2796 Scopus
Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes. Yingsukwattana, K., Puttipipatkhachorn, S., Ruktanonchai, U., Sarisuta, N. 2 January 2016 Journal of Liposome Research Volume 26, Issue 1, 2 January 2016, Pages 69-79 Scopus
Synthesis and biological evaluation of simplified analogs of lophocladine B as potential antitumor agents. Theeramunkong, S., Vajragupta, O., Mudjupa, C. 1 December 2016 Medicinal Chemistry Research Volume 25, Issue 12, 1 December 2016, Pages 2959-2964 Scopus
3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses. Kongyingyoes, B., Priengprom, T., Pientong, C., Aromdee, C., Suebsasana, S., Ekalaksananan, T. 1 August 2016 Antiviral Research Volume 132, 1 August 2016, Pages 281-286 Scopus
Enhancement of stability and controlled drug release of lipid nanoparticles by modified solvent-evaporation method. Lee, S.-E., Lee, J.-K., Jang, W.-S., Kim, T.-H., Tunsirikongkon, A., Choi, J.-S., Park, J.-S. 5 November 2016 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 508, 5 November 2016, Pages 294-300 Scopus
An investigation of propranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery: Physical characterization. Duangjit, S., Kraisit, P., Luangtana-Anan, M. March 2016 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 40, March 2016, Pages 25-28 Scopus
Preactivated thiomers for intranasal delivery of apomorphine: In vitro and in vivo evaluation. Netsomboon, K., Partenhauser, A., Rohrer, J., Elli Sündermann, N., Prüfert, F., Suchaoin, W., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A. 1 December 2016 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 109, 1 December 2016, Pages 35-42 Scopus
Evaluation of thiolated silicone oil as advanced mucoadhesive antifoaming agent. Partenhauser, A., Netsomboon, K., Leonaviciute, G., Bernkop-Schnürch, A. 12 October 2016 Drug Delivery Volume 23, Issue 8, 12 October 2016, Pages 2711-2719 Scopus
Development and in vitro evaluation of zeta potential changing self-emulsifying drug delivery systems for enhanced mucus permeation. Suchaoin, W., Pereira de Sousa, I., Netsomboon, K., Lam, H.T., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A. 20 August 2016 International Journal of Pharmaceutics Volume 510, Issue 1, 20 August 2016, Pages 255-262 Scopus
Evaluation of the impact of multivalent metal ions on the permeation behavior of Dolutegravir sodium. Grießinger, J.A., Hauptstein, S., Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A. 2 July 2016 Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 7, 2 July 2016, Pages 1118-1126 Scopus
Mucoadhesive polymers: Synthesis and in vitro characterization of thiolated poly(vinyl alcohol). Suchaoin, W., Pereira De Sousa, I., Netsomboon, K., Rohrer, J., Hoffmann Abad, P., Laffleur, F., Matuszczak, B., Bernkop-Schnürch, A. 30 April 2016 International Journal of Pharmaceutics Volume 503, Issue 1-2, 30 April 2016, Pages 141-149 Scopus
Novel in vitro transport method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors. Netsomboon, K., Laffleur, F., Suchaoin, W., Bernkop-Schnürch, A. 1 March 2016 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 100, 1 March 2016, Pages 9-14 Scopus
Vitamin B12 and derivatives - In vitro permeation studies across Caco-2 cell monolayers and freshly excised rat intestinal mucosa. Netsomboon, K., Feßler, A., Erletz, L., Prüfert, F., Ruetz, M., Kieninger, C., Kräutler, B., Bernkop-Schnürch, A. 30 January 2016 International Journal of Pharmaceutics Volume 497, Issue 1-2, 30 January 2016, Pages 129-135 Scopus
Mucoadhesive vs. mucopenetrating particulate drug delivery. Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A. 1 January 2016 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 98, 1 January 2016, Pages 76-89 Scopus
P-glycoprotein inhibitors: Synthesis and in vitro evaluation of a preactivated thiomer. Netsomboon, K., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A. 1 January 2016 Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 42, Issue 4, 1 January 2016, Pages 668-675 Scopus
Design, characterization and in vitro evaluation of a novel thiolated polymer: Preactivated carboxymethyl cellulose. Laffleur, F. , Bacher, L., Netsomboon, K. January 2016 Therapeutic Delivery Volume 7, Issue 1, January 2016, Pages 7-14 Scopus
Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand. Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N. 1 October 2016 International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1269-1276 Scopus
Experiences of and attitudes towards receiving information about non-steroidal anti-inflammatory drugs: A cross-sectional survey of patients in Thailand. Jarernsiripornkul, N. , Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J. 2 April 2016 Expert Opinion on Drug Safety Volume 15, Issue 4, 2 April 2016, Pages 417-426 Scopus
Medicine information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand. Phueanpinit, P., Pongwecharak, J., Krska, J., Jarernsiripornkul, N. 1 February 2016 International Journal of Clinical Pharmacy Volume 38, Issue 1, 1 February 2016, Pages 25-29 Scopus
The extracellular matrix protein laminin-10 promotes blood-brain barrier repair after hypoxia and inflammation in vitro. Kangwantas, K. , Pinteaux, E. , Penny, J. 1 February 2016 Journal of Neuroinflammation Volume 13, Issue 1, February 01, 2016, Article number 25 Scopus