ข้อบังคับ

   
         ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ.2561
 

   ระเบียบ

   
         ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
         ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
 

     ประกาศ

     
           แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (26/1/2560)
           ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.2548