วิสัยทัศน์


          คณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ โดดเด่นด้านการวิจัย วิทยาการด้านเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาสุขภาพในระดับชุมชน     ค่านิยมองค์กร


เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมพัฒนาองค์กร

     พันธกิจ / ภาระหน้าที่

  1. ผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียน การสอน อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
  2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยทุกสาขาวิชาทางด้านเภสัชกรรม งานวิจัยเชิงประยุกต์ วิจัยเชิงบูรณาการ และเชิงสหวิทยาการ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
  3. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อนามัย ของตนเอง การคุ้มครองผู้บริโภคยา และการป้องกันโรค
  4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการ กับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพและชุมชน