วิสัยทัศน์


          เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำของประเทศ โดดเด่นด้านวิชาการและวิจัย     พันธกิจ / ภาระหน้าที่

          

  1. ผลิตเภสัชกรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะ GREATS
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณภาพระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศ
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย     จุดประสงค์

          

  1. เพื่อได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ คุณภาพคู่คุณธรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
  2. เพื่อได้องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเผยแพร่สู่สากล
  3. เพื่อให้ชุมชนได้รับบริการด้านยาและสุขภาพที่มีคุณภาพ     สมรรถนะหลัก


          บูรณาการศาสตร์และประสบการณ์วิชาชีพกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ     เอกลักษณ์


          ความเป็นธรรม     ค่านิยมองค์กร


          เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมพัฒนาองค์กร