เดือนเมษายน 2559 "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... เพื่อสุขภาพประชาชน" 

Link รูปภาพกิจกรรม