"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560

    วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

   

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วย ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

            ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถหน้าศูนย์ประชุม มธ.รังสิต (ยิม 1) ทางคณะเภสัชศาสตร์ มีรถบริการรับ-ส่งระหว่างลานจอดและสถานที่จัดการประชุม

            เนื่องจากสถานที่จอดรถมีพื้นที่จำกัด เพื่อความสะดวกกรุณาใช้บริการรถสาธารณะ

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ