"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ประจำปี 2561

    ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 2007 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วย ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

            ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 30 บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ