"Integrative Eye Care 2018"

    วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   

            จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ การให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารสารสนเทศที่รวดเร็วทันสมัยรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาทำให้ประชาชนมีความรู้สูงขึ้นมีความต้องการและความคาดหวังต่อบริการสุขภาพสูงขึ้น ผู้รับบริการเรียกร้องสิทธิ ในการที่จะรับบริการสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่พึงพอใจเกิดความประทับใจในคุณภาพการบริการ พบว่าประชาชนที่มีปัญหาทางตาจากการสำรวจสภาวะตาบอดแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 โรคตาเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยคณะกรรมการป้องกันตาบอดและควบคุมสายตาพิการแห่งชาติ พบว่าต้อกระจก (Cataract) เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียสายตาถึงร้อยละ 74 นอกจากนี้เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์เกิดในผู้สูงอายุมาก ซึ่งสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเสื่อมตามวัย และพบสาเหตุที่ทำให้การมองเห็นลดลงประมาณร้อยละ15 เกิดจากต้อกระจกและร้อยละ 20 เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและนอกนั้นยังพบจากสาเหตุอื่น ๆ อีกประมาณ ร้อยละ 50 องค์การอนามัยโลก (1995) กล่าวว่าอุบัติการณ์ของต้อกระจกเพิ่มขึ้นตามอายุและคาดการณ์ ว่าประมาณร้อยละ 70 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นต้อกระจกทำให้ระดับสายตามัวลงจนรบกวนการประกอบกิจวัตรประจำวันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรปัจจุบัน

 

            โดยที่เภสัชกรเป็นบุคลากรหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตาบอดและส่งเสริมสุขภาพตา จำเป็นต้องมีองค์ความรู้และสามารถค้นหาความผิดปกติในระยะแรกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและส่งต่อจักษุแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม ทันเวลา พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

            ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกร มีความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยและมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับวิชาชีพ ประชาชนและชุมชน

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 30 บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ