ระเบียบ

      ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์
     -     ระเบียบจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
     -     ประกาศคณะเภสัชศาสตร์เรื่อง รับสมัคร นศ.เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
     -     ระเบียบมธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2556
     -     ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทำหน้าที่บริหารคณะเภสัชศาสตร์
 
      ระเบียบพัสดุ
     -     ระเบียบมธ. ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ 2554
     -     ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้รับเงินมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      ระเบียบการเงินและทรัพย์สิน มธ
     -     ระเบียบมธ.ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมธ.พ.ศ.2554
 

     ข้อมูลสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์

      ข้อมูลบุคลากรเผยแพร่
     -     ข้อมูลอายุสัญญาอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

     Link website ทั่วไป

 
       ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU E-document)

       จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Email)

       ระบบการลา   

       ระบบแจ้ง/ตรวจสอบเงินเดือน (TU Slip)

       การจัดการความรู้ (KM)

       สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.
       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

     ประกันคุณภาพ

 
TU QA Online
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
SAR-รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558
SAR-รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ปี 2558-2561