สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม          เบอร์ติดต่อภายใน 1744

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์

 

อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม          เบอร์ติดต่อภายใน 1745

 

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุรัตนา อำนวยผล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชำนาญ ภัตรพานิช

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา วงษ์มะยุรา

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์

 

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา