สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม          เบอร์ติดต่อภายใน 4386

 

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม          เบอร์ติดต่อภายใน 4388

 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุรัตนา อำนวยผล

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชำนาญ ภัตรพานิช

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา