อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
 1. Nanoparticles as delivery vehicle : Focusing on the biological product
2. Nasal dosage form of biological product
3. New and advanced ophthalmic dosage form
4. Solid dispersion to modify the physical properties of new drug

Email :
 amolnat@tu.ac.th

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.ม. เภสัชการ 2547 มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Pharm. Pharmaceutical science with management studies 2554 Kingston University, UK
ภ.ด. เภสัชกรรม 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

  
1. Amolnat Tunsirikongkon, Vimolmas Lipipun and Garnpimol. C. Ritthidej. Ex vivo Evaluation in Porcine Nasal Mucosa Of PLGA Exaggerated Mucoadhesive Substances, Al(OH)3 and Chitosan, as Nasal Vaccine Carrier. Journal of Pharmaceutical Science and Technology Vol. 3 (4), 2011, 586-598.
2. Philip Chi Lip Kwok, Amolnat Tunsirikongkon, William Glover, Hak-Kim Chan. Formulation of protein nano-matrix particles with controlled surface architecture for respiratory drug delivery. Pharmaceutical Research Vol. 28 (4), 2011, 788-796.
  

งานวิจัยที่นำเสนอ :

  
1. Controlled Surface Roughness of Nano-Matrices Improves Aerosol Performance. AAAR29th Annual conference 25-29 October 2010, Oregon Convention Center, Portland, Oregon, USA
2. In vitro evaluation in porcine nasal mucosa of PLGA conjugated mucoadhesive substances : Al(OH)3 and chitosan as nasal vaccine carrier. Asian scientific conference in pharmaceutical technology 1-3 June 2008, Batu Ferringhi, Penang, Malaysia (Poster).
3. Modified Microspheres as intranasal Japanese encephalitis vaccine carrier : Study the physicochemical properties of surface modified PLGA microspheres. Pharmaceutical sciences world congress 22-25 April 2007, RAI congress center, Amsterdam, The Netherland (Poster).
4. Effect of Japanese encephalitis vaccine purification process on quantity and physiological properties of Japanese encephalitis virus. Pharmaceutical sciences world congress 22-25 April 2007, RAI congress center, Amsterdam, The Netherland (Poster).
5. Evaluation of intranasal Japanese encephalitis vaccine immunization protocol. Pharmaceutical sciences world congress 22-25 April 2007, RAI congress center, Amsterdam, The Netherland (Poster).
6. Modified PLGA microspheres as intranasal Japanese encephalitis vaccine carrier. Asian Pharmaceutics Graduate Congress : The Science of Product Design and Pharmaceutical Technology. 26-27 September 2006, National University of Singapore, Shangi, Singapore (Podium).
7. Liposomes as mucosal vaccine carrier. The 8 th International Symposium on Agglomeration, 16-18 March 2005, Siam city hotel, Bangkok, Thailand (Podium).
8. Development of liposomal intranasal tetanus toxoid vaccine. The 20 th FAPA Congress, 30 Nov-3 Dec 2004, Sofitel central hotel, Bangkok, Thailand. (Poster).
9. Development of a mucosal tetanus vaccine. The Senior Research Seminar, Professor Dr. Wanpen Chaicumpa, 11 May 2004, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand. (Podium).