อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา วงษ์มะยุรา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
 1. Organic and Medicinal Chemistry, structure-based drug design and synthesis
2. Preliminary biological screening activities: anti-inflammatory activity

Email :
 angsumaw@tu.ac.th,  
w.angsuma@gmail.com

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เภสัชศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภ.ม. เภสัชเคมี 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. (Chemistry) เคมี 2555 Ochanomizu University, Japan

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

1. Wongmayura, A. and Songkram, C. Synthesis and study on COX inhibitory activity of thiazole analogs derived from classical NSAIDs. 2008. In Proceedings of The Sixth Regional IMT-GT Uninet Conference 2008. Addendum to The Proceeding. Malaysia. 28 – 30 August 2008. p. 587 – 591.
2. Fujii S., Masuno, H., Taoda, Kano, A., Wongmayura A., Nakabayashi, M., Ito, N., Shimizu, M., Kawachi, E., Endo, Y., Hirano, T., Tanatani, A., Kagechika, H., 2011. Boron Cluster-based Development of Potent Non-secosteroidal Vitamin D Receptor Ligands: Direct Observation of Hydrophobic Interaction between Protein Surface and Carborane. J. Am.Chem.Soc. 133,20933-20941.
3. Wongmayura A., Fujii S., Ito, S., Kano, A., Taoda, Y., Kawachi, E., Kagechika, H., Tanatani, A. 2012. Novel vitamin D receptor ligands bearing a spherical hydrophobic core structure –Comparison of bicyclic hydrocarbon derivatives with boron cluster derivatives-. Bioorg. Med. Chem. Lett. 22, 1756-1760.

งานวิจัยที่นำเสนอ :

  
1. Wongmayura, A. and Songkram, C. Synthesis and study on COX inhibitory activity of thiazole analogs derived from classical NSAIDs. 2009. In TRF-MAG, Thailand Research Fund Annual Meeting. Pattaya. Thailand .2-4 April 2009.
2. Wongmayura A., Fujii S., Sekine, R., Kano, A., Kawachi, E., Masuno, H., Hirano, T., Kagechika, H., Tanatani, A. 2011. Novel non-secosteroidal vitamin D receptor ligands bearing a spherical hydrophobic core –Difference between carborane and bicyclohydrocarbon-. In IME-Boron XIV, International Conference on Boron Chemistry. Ontario. Canada. 11-15 September 2011.
3. Aya Tanatani, Angsuma Wongmayura, Kasui Yuko, Hiroyuki Kagechika, Shinya Fujii, Hiroyuki Masuno. 2011. Research in Non-Secosteroid Vitamin D Derivatives. 332th meeting in lipophilic vitamin research. Showa Pharmaceutical University 30th September 2011.
4. Wongmayura A., Fujii S., Sekine, R., Kano, A., Kawachi, E., Masuno, H., Hirano, T., Kagechika, H., Tanatani, A. 2011. Novel non-secosteroidal vitamin D receptor ligands bearing a spherical bicyclic hydrocarbon core. In 8th International Medicinal Chemistry Symposium “Frontier of Medicinal Science”. Tokyo. Japan. 29 November – 2 December 2011.