ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์


อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Field of Interest :
 1.
2.
3.

Email :
  

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
เภสัชศาสตร์ 2534 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เภสัชศาสตร์) เภสัชกรรมคลินิก 2539 มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. 2549 La Trobe University, Melbourne, Australia

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

  
1. Sripairoj A, Liamputtong P, Harvey K. “Pharmacy and Therapeutics Committees in Thai Hospitals under Health Reform”, Second International Conference on Improving Use of Medicines, Chiang Mai, Thailand on 30 March – 2 April 2004 (poster and oral presentation).
2. Sripairoj A, Harvey K, Liamputtong P. “Is there room for improving the performance of Drug and Therapeutics Committees (DTCs) in Thai hospitals?”, National Medicines Symposium 2004 (Quality Use of Medicines: Time for total integration), Brisbane, Australia on 28 –30 July 2004 (poster presentation).
3. Sripairoj A, Tangcharoensathien V, Liamputtong P. “Pharmacy and Therapeutics Committees in Thai Hospitals under Health Care Reform”, Journal of Health Science, 14(1) January – February 2005 (in Thai).
4. Sripairoj A, Harvey K. Drug and Therapeutics Committees (DTCs) in Thai hospitals: Lessons learnt from a study of performance indicators. HAI News. Jan-Mar/Apr-July (132/133), 2005.
5. Sripairoj A and Harvey K. Ways to strengthen Drug and Therapeutics Committees (DTCs) in Thai hospitals. Essential Drug Monitor (EDM) World Health Organization No. 34 (2005), Page 25.
6. Sripairoj A. The Opinion Survey of Pharmacy and Therapeutics Committees (PTCs) on Performance Indicators. Journal of Health Science. 15(6): November-December 2006; 883-90 (in Thai).
7. อารยา ศรีไพโรจน์ “ให้เขารู้ ให้เขาเลือก” วารสารก้าวใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 28, มกราคม 2549.
8. บทความลงในข่าวสารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ใช้นามปากกา “อุ่นเอื้อ” ในปี พ.ศ.2553 – 2554 (จำนวน 12 เรื่อง)
9. ผู้ร่วมโครงการวิจัย กับทีมงานเภสัชกรในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดทำเป็นโปสเตอร์นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  

งานวิจัยที่นำเสนอ :

  
1. Monitoring of Drug Interactions at Maharaj Nakornsrithammaraj Hospital.
2. Drug and Therapeutics Committees (DTCs) in Thai hospitals: Lessons learnt from a study of performance indicators.