รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Quality of care in cardiology :
 1.
2.

Email :
 aromj@tu.ac.th

ประวัติการศึกษา :

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) เภสัชศาสตร์ 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Pharmacy (Honors) 2538 University of Illinois at Chicago
Ph.D. Pharmacology 2544 University of Illinois at Chicago

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

  
1. Wirun Thaungsuwan, Arom Jedsadayanmata. Effect of Pharmacist Participation in Multidisciplinary Team for Home Visit on Blood Pressure and Drug Adherence of Stroke Patients. Thai Journal of Pharmacy Practice, 2016; 8:48-57..
2. Suwatinee Intree, Arom Jedsadayanmata. Discontinuation rate of hormonal therapy in early stage breast cancer patients. IJPS, March 2015; 11(Supplement) : 89-93
3. Charoenung T,, Nimpitakpong P, Chaijinda K, Jedsadayanmata A. Development of a questionnaire based on the Theory of Planned Behavior to identify factors affecting pharmacists’ intention to consult physicians on drug-related problems. Published as full paper in the proceedings of the 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, Chiang Rai, Thailand.
4. Laosap J, Nimpitakpong P, Kongkaew C, Jedsadayanmata A. Development and validation of an instrument to assess general knowledge of stroke. Published as full paper in the proceedings of the 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, Chiang Rai, Thailand.
5. Santithien S, Jedsadayanmata A. Salient beliefs about insulin therapy among Thai type 2 diabetes. G_G0052. Published as full paper in the proceedings of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand 2012, Bangkok, Thailand.
6. Jedsadayanmata A. Patterns and Adherence to Guidelines of Antithrombotic Therapy in Thai Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. J Med Assoc Thai 2013; 96 (1): 91-8.
  

INVITED SPEAKERS :

  
1. Pharmacotherapy of Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes Given to pharmacists in the conference entitled Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases III, organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, at Tawanna Hotel, Bangkok, on August 20, 2015.
2. Drugs Used in non-communicable diseases. Given to pharmacy technicians in the conference entitled Development of Pharmacy Technicians and Research Presentation, organized by the Sirindhon College of Public Health, Yala, at the Mathavalai Resort and Spa, Cha-um, Petchburi, on June 10, 2015.
3. Review and Update on Hypertension and Diabetes Given to nurse practitioners in the conference entitled Conference in nursing management of chronic diseases, organized by the College of Nursing, Naresuan University, at the College of Nursing, Naresuan University, Phitsanulok, on May 27, 2015.
4. English for communication in pharmacy services Given to pharmacy technicians and pharmacy technician students in the conference organized by the Sirindhon College of Public Health, Chonburi, at the Royal Cruise, Pattaya, Chonburi, on May 8, 2015.
5. Pharmacotherapy in Dyslipidemia Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 24, 2015.
5. Pharmacotherapy in Hypertension Given to pharmacists in the conference entitled Pharmaceutical care in chronic diseases, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University, at the Royal Paradise, Pathong, Phuket Hotel, on March 25, 2015.