รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
 1. Quality control and pharmaceutical analysis
2. Biomedical analysis and bioequivalence study
3. Quality control and analysis of active compounds in herbal products

Email :
 jindawangboonskul@gmail.com

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. เภสัชเคมี 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Pharmaceutical Chemistry 2533 Robert Gordon’s University, UK

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

  
1. Wangboonskul, J., Pummangura, S. and Chaichantipyuth, C. Five coumarins and a carbazole alkaloid from the root bark of Clausena harmandiana. J. Nat. Prod., 1984; 47 : 1058.
2. Taylor, B.R., Smith, J. and Wangboonskul, J. Simultaneous assay of bronopol, myacide and morphine in morphine hydrochloride mixture, J. Pharm. Pharmacol., 1987; 39(supplement); 123.
3. Taylor, R.B., Ochekpe, N.A., and Wangboonskul, J., Quantitative structure retention relationship studies of some basic antimalarial compounds. J. Liquid Chromatogr., 1989; 12 : 1645-1668.
4. Taylor, R.B., Behrens, R., Moody, R.R. and Wangboonskul, J., Assay method for the simultaneous determination of proguanil, chloroquine and their major metabolites in biological fluids. J. Chromatogr., 1990; 527 : 490-497.
5. Wangboonskul, J., White, N.J., Nosen, F., Kuile, F., Moody, R.R. and Taylor, R.B. Single dose pharmacokinetics of proguanil and its metabolites in pregnancy. Eur. J. Clin. Pharmacol., 1993; 44 : 247-251.
6. Wangboonskul, J., Kitiwongsoonthorn, V., Sakolchai, S., Charupash, C., Jarukamjorn, K., Chieawchanwatana, S.,Weerapreeyakul, N., Ruengsitagoon, W., Tattawasart, U. Comparative quatity investigation of three locally-manufactured medicines in Thailand, Thai J. Pharm. Sci., 1996, Vol. 20, No. 2, pp 99-105.
7. Wangboonskul, J., Chaiyakum, A. and Tetsiri, T. Inactivation of aminoglycosides by penicillines and cephalosporins. Thai J. Pharm. Sci., 1998, 22 : 25-35.
8. Wangboonskul, J. Simultaneous determination of diltiazem and its monodemethyl metabolite in serum by HPLC. Mahidol Journal, 1999, Vol. 6, No. 2, pp.95-99.
9. Wangboonskul, J., Umprayn, K., Sakolchai, S., Boonsaner, S., Soontornpas, C. and Tetsiri, T. Comparative pharmacokinetics of three marketed diltiazem in healthy volunteers. Mahidol Journal, 1999, Vol. 6, No.2, pp.101-104.
10. Low,A.S. and Wangboonskul, J. An HPLC assay for the determination of ketoconazole in common pharmaceutical preparations, Analyst, 1999, 124, 1589-1593.
11. Daodee, S., Wangboonskul, J. and Jarukamjorn, K. Quantitative and Qualitative Determination of alcohols in stomachica and carminative mixture by gas chromatographic method with mass spectrometry. KKU. Research Journal, 1999, 4(2), 91-97.
12. Chaiyakum A, Sakolchai S, Jarernsiripornkul N, Weerayingyong N, Wangboonskul J. Preliminary study of therapeutic drug monitoring of digoxin as a tool for rational drug use program. Clinical Pharmacy Journal 2000; 8(1-2): 25-28.
13. Daodee, S., Wangboonskul, J. and Yenjai, C. Determination of phyllanthusols A and B phyllanthus acidus skueels collected from different parts of Thailand by high performance liquid chromatography with diode array detector. Thai J. Pharm. Sci. 2001; 25:59.
14. Taylor, R.B., Sharkoor, O., Behrens, R.H., Everard, M., Low, A.S., Wangboonskul, J. , Reid, R.G. and Kolawole, J.A. Pharmacopoeial quality of drugs supplied by Nigerian Pharmacies, The Lancet, 2001, 357, 1933-1936.
15. Wangboonskul, J., Yenjai, C. and Khounnikhom, S. Quantitative of major constituent in Kaemferia galanga. 3rd Symposium on the family Zingiberaceae, Khon Kaen, Thailand, 7-12 July, 2002. Program and abstracts, p 48.
16. Yenjai, C., Daodee, S. and Wangboonskul, J. Antifungal and antimycobacterial activities of ethyl p-methoxycinnamate from Kaemferia galanga. 3rd Symposium on the family Zingiberaceae, Khon Kaen, Thailand, 7-12 July, 2002. Program and abstracts, p 47.
17. Wangboonskul,J., Khaokaw, T. and Daodee, S. Determination of ethanol, methanol and chloroform levels in herbal medicine spirits. KKU Sci. J. 2002; 20: 64-73.
18. Durham, D.G., Reid, R.G., Wangboonskul, J. and Daodee, S. Extraction of Phyllanthusols A and B from Phyllanthus acidus and analysis by cappillary electrophoresis. Phytochem. Anal. 2002; 13: 358-362.
19. Daodee, S., Wangboonskul, J. and Kantaphanitchankarn, M. Determination of chloramphenicol residues in chicken by solid phase extraction and high performance liquid chromatography. 19th Congress of FAPA. Seoul, South Korea, 5-8 October, 2002. FAPA 2002 abstracts, p 19.
20. Wangboonskul, J. and Sungthong, B. Validation of analytical method of some cephalosporins by HPLC. 19th Congress of FAPA. Seoul, South Korea, 5-8 October, 2002. FAPA 2002 abstracts, p 20.
21. Wangboonskul, J. and Sungthong, B. Quality surveillance on degrade products of some marketed cephalosporin antibiotics by HPLC. The first graduate research symposium, the pharmaceutical education development consortium. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. 19th August 2002. Abstract supplyment, p 22.
22. Daodee, S., Yenjai, C., Wangboonskul, J., and Kittakoop, P. Determination of active constituents in dried root of Phyllanthus acidus Skeels by gradient liquid chromatography. KKU. Res. J. 2003; 8(1): 84-89.
23. Daodee, S., Wangboonskul, J. , Jarukamjorn, K. and Sripanidkulchai, B. An HPLC method developed for applying in quality control of Andrographis paniculata products. The Inangural Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Conference, Beijing, Republic of China, 4-6 June , 2004
24. Wangboonskul, J., Sumanont, S., Konsil, J., Sirisangtragul, W. and Sungthong, B. Study of pharmacokinetic and bioequivalence of ibuprofen 200mg in healthy Thai volunteers. GPO Journal 2004; 31: 17-27.
25. Wangboonskul, J., Chierakul,W., Reid, R. and White,N.J. Online clean up with small volume analysis of clavulanic acid in plasma. PSWC 2004, Kyoto, Japan.
26. Pummarin, P. and Wangboonskul, J. Quality and pharmaceutical equivalence of 10 mg propranolol tablet marketed in Khonkaen city. Thai.J.Pharm.Sci.2005; 29(suppl):34.
27. Daodee, S., Wangboonskul, J., Jarukamjorn, K. and Sripanidkulchai Validation of a high performance liquid chromatography method for the determination of andrographolide in human plasma. IJPS. 2005;1: 23.
28. Chierakul, W., Wangboonskul, J., Singtoroj, T., Pongtavornpinyo, W., Short, J.M., Maharjan, B., Wuthiekanum, V., Dance, D.A.B., Teparrukkul., P., Lindegardh, N., Peacock, S.J., Day, N.P., Chaowagul, W. and White, N.J. Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessment of co-amoxiclav in the treatment of meliodosis. J. Antimicrob. Chemother. 2006; 58, 1215-1220.
29. Daodee, S., Wangboonskul, J., Jarukumjorn, K., Sripanidkulchai, B. The consideration of quality control criteria for Andrographis paniculata products. KKU. Res. J. 2006; 11(4): 319-327.
30. Amsri, T., Boonyarat, C. and Wangboonskul, J. Development of the HPLC fingerprint for identification of cough preparations containing camphorated opium tincture. Proceeding of the 23rd Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences and JSPS 1st Medicinal Chemistry Seminar of Asia/Africa Science Platform Program. 14-15 December 2006. Bangkok, Thailand.
31. Daodee, S., Wangboonskul, J., Promdee, T., Telvong, W. and Kantapanichakan, M. Study of the extraction method for chloramphenical residues in chicken samples by solid phase extraction and solvent extraction. IJPS 2006; 2(2): 76-86.
32. Wangboonskul, J., Daodee, S., Jarukamjorn, K. and Sripanidkulchai, B. Pharmacokinetic study of Andrographis paniculata tablets in healthy Thai volunteers. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2006; 1: 209-218.
33. Daodee, S., Wangboonskul, J. and Sripanidkulchai, B. Permeability study of andrographolide through artificial membrane and rat gastrointestinal tract membrane. The 8th Symposium on Graduate Research, kku, Khonkaen, Thailand. 20 January 2006. p 167.
34. Wangboonskul, J. and Reid, R.G. A Bio-Analytical Method for the Determination of Nelfinavir in Plasma Euro analysis XIV Antwerp, Belgium, 9-14 September 2007.
35. Daodee, S., Wangboonskul, J., Jarukamjorn, K., and Sripanidkulchai, B. Permeability study of andrographolide through artificial membrane and rat small intestine. 5th International symposium on receptor mechanisms, signal transduction and drug effects. 10-11 May 2007. Granship, Shizuoka, Japan.
36. Daodee, S., Wangboonskul, J., Jarukamjorn, K., Sripanidkulchai, B. and Murakami, T. Membrane transport of andrographolide in artificial membrane and rat small intestine. Parkistan Journal of Biological Sciences. 2007; 10(12): 2078-2085.
37. Reid, R.G., Durham, D.G., Boyle, S.P., Low, A.S. and Wangboonskul, J. Differentiation of opium and poppy straw using capillary electrophoresis and pattern recognition techniques. Analytica Chemica Acta. 2007; 605: 20-27.
38. Wangboonskul, J., Teeratakulpisarn, S. and Sungthong, B. Analytical method development using HPLC for investigation of the quality of the marketed cephalosporins. KKU. Res. J. 2007; 12(4): 481-491.
39. Pertcharoensuk, W., Boonyarat, C. and Wangboonskul, J. Study on antioxidative activity of extracted compounds from Clausena harmandiana Linn. The 5th Indochina conference on Pharmaceutical sciences, pharmacy for sustainable development. Siam City Hotel, Bangkok, Thailand. November 21-24, 2007.
40. Tessiri, T., Wangboonskul, J., Ruangviriyachai, C. and Chanthai, S. High-performance liquid chromatography with amperometric detection of medroxyprogesterone acetate in human plasma with 2,4-dinitrophenylhydrazine as derivatizing agent and solid phase extraction for sample clean up. ScienceAsia 2007; 33: 405-410.
41. Chatchawanchonteera, A., Wangboonskul, J., Trongwanishnam, K., Buttasri, A., Borisutpeth, P., Sriyamat, M., Nampakdee, N. and Laohawat, W. Antimicrobial activity of guava Leaf and garlic extracts against Aeromonas hydrophila and Streptococcus spp. isolated from infected fish. KKU.Vet.J. 2008; 18(1): 46-53.
42. Wangboonskul, J., Konsil, J. and Reid, R.G. A bio-analytical method for the determination of nelfinavir in plasma. Thai J Pharmacol. 2008; 30(2): 13-25.
43. Hanrinth, R., Wangboonskul, J., Chaiyakum, A., Cheawchanwattana, A., Uchaipichat, V. Factors Affecting the Blood Concentration of Cyclosporine in Renal Transplant Patients. J.Sci.Technol. MSU. 2008; 27(4): 332-346.
44. Chatchawanchonteera, A., Keeratikulapas, P., Mungmai, N., Chitsanoor, S., Boottasri, A., Kaenchumpa, P., and Wangboonskul, J. Antimicrobial activity of Clausena harmandiana extract against bacteria isolated from dogs with otitis externa. KKU.Vet.J. 2009; 19(1): 48-55.
45. Takthaisong, P., Wangboonskul, J., Boonyarat, C. and Prawan, A. Study on an anti-nociceptive of the ethanolic extract from the leaves of Clausena harmandiana Pierre in Mice. Thai J.Pharmacol. 2009; 31: 75-78.
46. Booyarat, C., Monthakantirat, O., Srisoi, S., Thongthoom, T., Songsiang, U., Pertcharoensuk, W., Wangboonskul, J. and Yenjai, C. Neuroprotective Effects of Extracted Compounds from Clausena harmandiana Linn. Asian Federation for Pharmaceutical Sciences 2009. Centennial Hall Kyushu University School of Medicine, Japan. October 15-18, 2009.
47. Wangboonskul, J., Sasithornwetchakun, W., Jenjirattithigarn, N., Noonna, W. and Boonsith, S. The Study of Pharmaceutical Equivalence and Dissolution Profiles of Marketed b Blockers. The 1st Current Drug Development International Conference. May 6-8, 2010. Phuket, Thailand.
48. Khongmaneephithak, S. and Wangboonskul, J. Pilot study of the efficacy of aqueous extract from tea leaves residual to reduce grease on the facial and the scalp. The 1st Current Drug Development International Conference. May 6-8, 2010. Phuket, Thailand.
49. Chatchawanchonteera, A., Wangboonskul, J., Supakit, T., Benjamaparinyakul, M. and Numkang, L. Antimicrobial activity of Clausena harmandiana leaf extract against pathogenic bacteria isolated from animals. KKU.Vet.J. 2011; 21(1): 61-68.
50. Prawan, A., Takthaisong, P. and Wangboonskul, J. Study of antipyretic activities and acute toxicity of the ethanolic extract from the leaves of Clausena harmandiana Pierre in animal models. The 3rd Congress of The Portuguese Society of Pharmaceutical Sciences and 6th Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug Delivery. October 12-15, 2011. Porto, Portugal.
51. Songsiang, U., Thongthoom, T., Zeekpudsa, P., Kukongviriyapan, V., Boonyarat, C., Wangboonskul, J. and Yenjai, C. Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana. ScienceAsia 2012; 38: 75-81.
  

งานวิจัยที่นำเสนอ :

  
1.
2.