อาจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Field of Interest :
 1. Cancer Pharmacology and Oncology
2. Functional activity of drug-uptake/ efflux transporters in relation to cancer multidrug resistance
3. In Silico approach in modulation of drug transport
4. In Vitro pharmacokinetics

Email :
 kaninrun@tu.ac.th
kanin_rungsardthong@yahoo.com

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) เภสัชศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Sc. Oncology 2550 The University of Nottingham, UK
Ph.D. Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2554 The University of Manchester, UK

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

  
1. Kangwantas K, Pongwecharak J, Rungsardthong K, Jantarathanewat K, Sappruetthikun P, Maluangnon K. Implementing a flipped classroom approach to a course module in fundamental nutrition for pharmacy students 2017; 17(1): 283-288.
2. Pongwehcarak J, Rungsardthong K, Kangwantas K, Maluangnon K, Jantarathaneewat K, Sappruethikun P. How does flipped classroom affect pharmacy student performance and satisfaction 2016 Thai Pharmacy Education National Conference 2016 as Pre-conference workshop of U.S. Thai Consortium.
3. Plangsombat N, Rungsardthong K, Kongkaneramit L, Waranuch N, Sarisuta N. Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by carious methods. Experimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(4): 2790-2796
4. Rungsardthong K. ABC Transporters and Cancer Multidrug Resistance. Thammasat Medical Journal 2014; 14(3): 431-442
5. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, and Penny J. Virtual Screening of ABCC1 transporter nucleotide-binding domains as a therapeutic target in multidrug resistant cancer. Bioinformation 2012; 8(19): 907-911.
6. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Penny J. Computer-assisted drug design to identify potential modulators of Multidrug Resistance Protein-1 (MRP-1); 5th Joint Sheffield Conference on Chemoinformatics, University of Sheffield, Sheffield, UK, July 2010: 50.
7. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Penny, J. Structure-based ligand design of potential modulators of Multidrug Resistance-associated Protein 1 (MRP-1); 3rd FEBS Special Meeting on ABC Proteins, Innsbruck, Austria, February-March 2010: 94.
8. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Badhan R. Penny, J. In Silico Design of novel modulators of Multidrug Resistance-associated Protein 1 (MRP-1); Centre for Applied Pharmacokinetics Research Group (CAPKR) Conference, Manchester, UK, June 2009: 12.
9. Jarupaiboon, S., Rungsardthong, K., Sramala, I., Kangwansupamonkon, W., Puttipipatkhachorn, S., and Ruktanonchai, U. Improved Anti-Dust Mite properties of Textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles; The 2nd Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS), January 2007: 1016-1019
10. Subongkot S, Rungsardthong K, Lapjitkusol R. Pain Management in Oncology Ward by Pharmacist; The 1st Asian Pacific Conference of Oncology Pharmacy, Bangkok, Thailand, August 2006.
  

งานวิจัยที่นำเสนอ :

  
1. Overseas Research Studentship Awards Scheme (ORSAS) จาก Faculty of Medical and Human Sciences, University of Manchester ปี 2551-2554
2. Research Grant จาก School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences The University of Manchester ปี 2551-2554