อาจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม


Field of Interest :
1. Cancer Pharmacology and Oncology
2. Functional activity of drug-uptake/ efflux transporters in relation to cancer multidrug resistance
3. In Silico approach in modulation of drug transport
4. In Vitro pharmacokinetics

kaninrun@tu.ac.th,    kanin_rungsardthong@yahoo.com

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 2) เภสัชศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Sc. Oncology 2550 The University of Nottingham, UK
Ph.D. Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2554 The University of Manchester, UK

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

1. Kanin Rungsardthong. ABC Transporter Protein and Cancer Drug Resistance. Thammasat Medical Journal 2014;14(3): 431-442.
2. Rungsardthong, K, Mares-Sámano S, and Penny J. Virtual Screening of ABCC1 transporter nucleotide-binding domains as a therapeutic target in multidrug resistant cancer. Bioinformation 2012; 8(19): 907-911.
3. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Penny J. Computer-assisted drug design to identify potential modulators of Multidrug Resistance Protein-1 (MRP-1); 5th Joint Sheffield Conference on Chemoinformatics, University of Sheffield, Sheffield, UK, July 2010: 50.
4. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Penny, J. Structure-based ligand design of potential modulators of Multidrug Resistance-associated Protein 1 (MRP-1); 3rd FEBS Special Meeting on ABC Proteins, Innsbruck, Austria, February-March 2010: 94.
5. Rungsardthong K, Mares-Sámano S, Badhan R. Penny, J. In Silico Design of novel modulators of Multidrug Resistance-associated Protein 1 (MRP-1); Centre for Applied Pharmacokinetics Research Group (CAPKR) Conference, Manchester, UK, June 2009: 12.
6. Subongkot S, Rungsardthong K, Lapjitkusol R. Pain Management in Oncology Ward by Pharmacist; The 1st Asian Pacific Conference of Oncology Pharmacy, Bangkok, Thailand, August 2006.

 

งานวิจัยที่นำเสนอ :

1. Overseas Research Studentship Awards Scheme (ORSAS) จาก Faculty of Medical and Human Sciences, University of Manchester ปี 2551-2554
2. Research Grant จาก School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences The University of Manchester ปี 2551-2554