อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

Dr.Kesinee Netsomboon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
 1.
2.
3.

Email :
 

Qualifications :

Degree Title Year University
Ph.D. 2016 Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria
ภ.ม. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.บ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Publications :

1. Kesinee Netsomboon, Andrea Feßler, lena Erletz, Felix Prüfert, Markus Ruetz, Christoph Kieninger, Bernhard Kräutler and Andreas Bernkop-Schnürch. Vitamin B12 and derivativesIn vitro permeation studies across Caco-2 cell monolayers and freshly excised rat intestinal mucosa. International Journal of Pharmaceutics 2016, 497(1-2): 129-135.
2. Kesinee Netsomboon, Flavia Laffleur and Andreas Bernkop-Schnürch. P-glycoprotein inhibitors: Synthesis and in vitro evaluation of a preactivated thiomer. Drug Development and Industrial Pharmacy 2015, 1-8.
3. Kesinee Netsomboon, Flavia Laffleur, Wongsakorn Suchaoin and Andreas Bernkop-Schnürch. Novel in vitro transport method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2016, 100: 9-14.
4. Alexandra Partenhauser, Kesinee Netsomboon, Gintare Leonaviciute and Andreas Bernkop-Schnürch. Evaluation of thiolated silicone oil as advanced mucoadhesive antifoaming agent. Drug delivery 2015, 24: 1-9.
5. Alexandra Partenhauser, Kesinee Netsomboon, Irene Pereira de Sousa, Flavia Laffleur and Andreas Bernkop-Schnürch. Preactivated silicone oil as potential long-term vitreous replacement with nonemulsifying properties. Journal of Biomedical Material Research. Part B, Applied Biomaterials 2015, doi: 10.1002/jbm.b.33575.
6. Julia Anita Grieβinger, Sabine Hauptstein, Flavia Laffleur, Kesinee Netsomboon and Andreas Bernkop-Schnürch. Evaluation of the impact of multivalent metal ions on the permeation behavior of Dolutegravir sodium. Drug Development and Industrial Pharmacy 2015, 1-9.
7. Julia Rohrer, Ožbej Zupančič, Wongsakorn Suchaoin, Kesinee Netsomboon, Flavia Laffleur, Sejin Oh and Andreas Bernkop-Schnürch. Synthesis and in vitro characterisation of preactivated thiolated gelatin. European Polymer Journal 2015, 73: 268-277.
8. Flavia Laffleur, Lukas Bacher and Kesinee Netsomboon. Design, characterization and in vitro evaluation of a novel thiolated polymer: preactivated carboxymethyl cellulose. Therapetic Delivery 2016, 7(1): 7-14, doi: 10.4155/tde.15.86.
9. Wongsakorn Suchaoin, Irene Pereira de Sousa, Kesinee Netsomboon, Julia Rohrer, Patricia Hoffman Abad and Andreas Bernkop-Schnürch. Mucoadhesive Polymers: Synthesis and In Vitro Characterization of Thiolated Poly(vinyl alcohol). International Journal of Pharmaceutics 2016, 503(1-2): 141-9.

 

งานวิจัยที่นำเสนอ :

1. Kesinee Netsomboon, Suchada Sudtiyanwimon and Siriporn Okonogi. Antioxidant of Zingiberaceous plants. The 6th Industrial and Research for Undergraduate Student (IRPUS) Congress, March 28-30, 2007, Bangkok, Thailand.
2. Kesinee Netsomboon and Nontima Vardhanabhuti. Development of acyclovir proliposomes. The 36th Congress on Science and Technology of Thailand, October 26-28, 2010, Bangkok, Thailand.
3. Kesinee Netsomboon, Flavia Laffleur and Andreas Bernkop-Schnürch. Novel in vitro method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors. 6th BBBB conference on Pharmaceutical Sciences Strategies to improve the quality and performance of modern drug delivery systems, September 10-12, 2015, Helsinki, Finland.
4. Kesinee Netsomboon, Flavia Laffleur, Alexandra Partenhauser, Felix Prüfert and Andreas Bernkop-Schnürch. Pre-activated thiomer for nasal delivery of apomorphine: Synthesis and in vitro evaluation. Pharma Middle East 2015, November 2-4, 2015, Dubai, United Arab Emirates.