อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม


Field of Interest :
1.
2.

geekittiya@gmail.com,   

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ 2nd class honors. Pharmaceutical Care 2557 Chulalongkorn University

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :


 

งานวิจัยที่นำเสนอ :