ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Field of Interest :
 

Email :
 

Qualifications :

Degree Title Year University
Ph.D. บริหารเภสัชกิจ 2545 มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม. 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภ.บ. 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Publications :

1. Maluangnon, K. Sooksriwong, C. Social consequences of compulsory licensing of antiretroviral drugs in Thailand. Journal of Pharmaceutical science, Mahidol University , 2004.
2. รัฐพล อาษาสุจริต, กุสาวดี เมลืองนนท์. ผลของวิธีการกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลยี ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา(สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2553; 2 (suppl. 1): 157-166
3. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาลดกรด. ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด (บรรณาธิการ). ยากับโรคทางเดินอาหาร:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2547.
4. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาเพิ่มความต้านทานของเยื่อบุ ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด (บรรณาธิการ). ยากับโรคทางเดินอาหาร: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2547.
5. กุสาวดี เมลืองนนท์. คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์เฉพาะที่สำหรับตา ใน: กุสาวดี เมลืองนนท์. (บรรณาธิการ). ยากับโรคตา หู คอ จมูก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2548.
6. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาหยอดหู ใน: กุสาวดี เมลืองนนท์. (บรรณาธิการ). ยากับโรคตา หู คอ จมูก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2548.
7. กุสาวดี เมลืองนนท์. ไนเตรต ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด , ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.2549.
8. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านเชื้อรา ใน: ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด , ศศิพร แดงทองดี, ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยาในโรคติดเชื้อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2550. กุสาวดี เมลืองนนท์. Bisphosphonate ใน: ศศิพร แดงทองดี, ภาริณี สิงห์ประสาทพร (บรรณาธิการ). ยากับโรคในผู้สูงอายุ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2551.
9. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านเชื้อรา ใน: ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์, วรุณรัตน์ สุกาญจนเศรษฐ์ (บรรณาธิการ). มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2552.
10. กุสาวดี เมลืองนนท์. ยาต้านไวรัสในโรคเริมและงูสวัดใน: ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์, วรุณรัตน์ สุกาญจนเศรษฐ์ (บรรณาธิการ). มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2552.

 

Conferences :

1. Maluangnon, K. Sooksriwong, C. The projection of import value of antiretroviral drugs of Thailand, 2002-2020. 19th FAPA Congress 2002, Seoul, South Korea.
2. Maluangnon, K. Sooksriwong, C. Compulsory licensing of antiretroviral drugs: Model for policy options, 20th FAPA Congress 2004, Bangkok, Thailand.
3. Maluangnon, K. Effects of pharmacist’s counseling about warfarin on inpatients at Rajvithi hospital., AACP 2005, Bangkok, Thailand.
4. Maluangnon, K. Pharmaceutical care in patients with diabetes mellitus at a community pharmacy., 21th FAPA Congress 2006, Yokohama, Japan.
5. Maluangnon, K. Aiamsa-ard, T. Pharmacy students’ attitude about professionalism after internship.,21th FAPA Congress 2006, Yokohama, Japan.
6. Maluangnon, K. Effect of Pharmaceutical care in patients with hypertension., ASIAN Association of Colleges of Pharmacy, AASP 2007 Conference, Manila, Phillippines.
7. Maluangnon, K. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Chaichalermpong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Situation analysis of Pharmaceutical marketing clerkship for Thai Pharmacy student., 23rd FAPA Congress 2010, Taipei, Taiwan.
8. Chaichalermpong, W. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Maluangnon, K. Development of standard Pharmacy clerkship program on Pharmaceutical marketing for Thai Pharmacy student. Poster presentation, 23rd FAPA Congress 2010, Taipei,Taiwan.
9. Chaichalermpong, W. Kingroungpet, K. Chinwong, D. Thavornwattanayong, W. Napaporn, J. Gorsanan, S. Kanjanarat, P. Sornlertlumvanich, K. Maluangnon, K . Assessment of moral reasoning regarding Pharmaceutical marketing of Thai Pharmacy student: Pre-test and post-test upon engaging Pharmaceutical marketing clerkship. Poster presentation, 23rd FAPA Congress 2010, Taipei, Taiwan.
10. Maluangnon, K. Gorsangluang, S . Ya-chud in Pathum-thani province. Poster presentation, 24th FAPA Congress 2012, Bali, Indonesia.
11. Maluangnon, K. Sopondirakrut, K. Yaowamalee, K. Simumporn, J. Srichuen, P. Outcome of the Pharmaceutical care in patient with chronic disease, 1stInternational conference 2012, Rangsit University, Thailand.