อาจารย์ เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์


อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
 

Email :
 

Qualifications :

Degree Title Year University
ภ.ม. เภสัชวินิจฉัย 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Publications :

  
1. Sakulpanich A And Gritsanapan W (2008) Extraction method for high content of anthraquinones from Cassia fistula pods. Journal of Health Research 22(4), 167-172.
2. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2009) Laxative anthraquinone contents in fresh and cooked Senna siamea leaves. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 40(4), 835-839.
3. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2009) Determination of anthraquinone glycoside content in Cassia fistula leaf extracts for alternative source of laxative drug. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences.
4. Sakulpanich A, Chewchinda S, Sithisarn P and Gritsanapan W (2012) Standardization and toxicity evaluation of Cassia fistula pod pulp extract for alternative source of herbal laxative drug. Pharmacognosy Journal 4(28), 6-12.

 

Conferences :

  
1. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2007) Quantitative analysis of total anthraquinones and total glycosides in Cassia fistula pods of difference provenience. งานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2007 ครั้งที่ 24, ห้องประชุม 502 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12 ธันวาคม 2007.
2. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2007) Extraction method for high content of anthraquinones of Cassia fistula Linn. pod. การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC). 6-7 ธันวาคม 2007.
3. Sakulpanich A, Gritsanapan W and Brantner AH (2008) Tyrosinase inhibitory activity of pod pulp and leaf extract of Cassia fistula Linn. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2008 (ครั้งที่ 25), ห้องประชุม 502 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2 ธันวาคม 2008.
4. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2009) Variation of anthraquinone glycosides in Cassia fistula leaves in Thailand. The international conference on herbal medicines- “Evaluation of quality, efficacy and safty”, Banglore, India. February 26-28, 2009.
5. Sakulpanich A and Gritsanapan W (2009) Determination of anthraquinone contents in Cassia fistula leaves for alternative source of laxative drug. The 57th international congress & annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research, Geneva, Switzerland. Augest 16-20, 2009.