เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

1742

   งานบริการการศึกษาและวิจัย

นางสาวสุชาดา ปุ่มเกวียน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้างานบริการศึกษาและวิจัย

1743

นางสาวอมรรัตน์ สนแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

1761

นางสาวดุสิตา พักวัง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

1747

นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

1750

นางสาวมัจฉรีย์ ชมรุ่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

1750

นายชยุต ฟองสุข

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

1750

นายชัยณรงค์ อนุภาพ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

1750

นางสาวโชติรส อิ่มพิทักษ์

ผู้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน(สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
 

1747

นางสาวณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา

ผู้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน(สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
 

1743

นางสาวอรณี จันทร์สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

1739

    งานคลังและพัสดุ

นางรัชนี สุวรรณวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

1762

นางสาวลดาวัลย์ เชื้อสีเป็ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

1741

นางสาวเนติมา อาจสัญจร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

1741

นางสาวปรัชญาภรณ์ ยงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

1748

นายนรินทร์ มามีโชค

ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน
 

1748

    งานบริหารสำนักงาน

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

1737

นางผกากรอง จันทรสนธิ

บุคลากรปฏิบัติการ
 

1746

นางณหทัย ขวัญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

1740

นายวรภพ บุญขยาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 

1739

นายกฤษฎา สุขเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 

1764

นางสาววรานิษฐ์ สุรวัฒนาธีรรัฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

1737

นางสาวจิตรลัดดาวรรณ จิรชัยวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

1746

นางสาวกาญจนา งามเลิศ

พนักงานอาคารสถานที่
 

นางสาวกชพร ธรรมทันตา

แม่บ้านทำความสะอาด
 

    งานวิจัยและบริการสังคม

นางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการสังคม

1764

นายพงศ์พัฒน์ คงคาลัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

1764

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถโดม

นายชาตรี ศรีสงคราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

02 564 2945