เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

4260

   งานบริการการศึกษาและวิจัย

นางสาวสุชาดา ปุ่มเกวียน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้างานบริการศึกษาและวิจัย

4271

นางสาวอมรรัตน์ สนแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

4269

นางสาวดุสิตา พักวัง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

4267

นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

นางสาวมัจฉรีย์ ชมรุ่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

นายชยุต ฟองสุข

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

นายชัยณรงค์ อนุภาพ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 

นางสาวโชติรส อิ่มพิทักษ์

ผู้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน(สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
 

4386

นางสาวณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา

ผู้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน(สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
 

4388

นางสาวอรณี จันทร์สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

4266

    งานคลังและพัสดุ

นางรัชนี สุวรรณวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

4272

นางสาวลดาวัลย์ เชื้อสีเป็ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

4277

นางสาวเนติมา อาจสัญจร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

4276

นางสาวขนิษฐา โสมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

4275

นางสาวปรัชญาภรณ์ ยงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

4282

นายนรินทร์ มามีโชค

ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน
 

4280

นางสาวกิติดารา คหนันทเสวี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

4281

    งานบริหารสำนักงาน

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

4288

นางผกากรอง จันทรสนธิ

บุคลากรปฏิบัติการ
 

4387

นางณหทัย ขวัญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

4333

นายวรภพ บุญขยาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 

4290

นายกฤษฎา สุขเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 

4289

นางสาววรานิษฐ์ สุรวัฒนาธีรรัฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

4287

นางสาวจิตรลัดดาวรรณ จิรชัยวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

4336

นางสาวกาญจนา งามเลิศ

พนักงานอาคารสถานที่
 

นางสาวกชพร ธรรมทันตา

แม่บ้านทำความสะอาด
 

    งานวิจัยและบริการสังคม

นางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการสังคม

4286

นายพงศ์พัฒน์ คงคาลัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

4285

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถโดม

นายชาตรี ศรีสงคราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

02 564 2945