ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
1. Nanoparticle delivery system for drug and protein
2. Biopolymer and polymer as using for drug and protein delivery system
3. The study of cytotoxicity and cellular uptake of nanoparticle and raw material

pakorn54@tu.ac.th

Qualifications :

Degree Title Year University
ภ.ด. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.บ. นิติศาสตร์ 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Publications :

  
1. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Pornsak Sriamornsak, and Manee Luangtana-anan. “Nanoparticle formation by using shellac and chitosan for a protein delivery system” Pharmaceutical Development and Technology, 2012; Early Online: 1–8.
2. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Manee Luangtana-anan, Katsuhide Terada, Yasuo Yoshihashi, and Etsuo Yonemochi. “Determination of Surface Free Energy and Contact Angle for Hydrolyzed Shellac” Advanced Materials Research Vol. 506 (2012) pp 270-273.

 

Conferences :

  
1. Pakorn Kraisit and Manee Luangtana-anan. “Application of chitosan base and chitosan glutamate in microparticles for protein delivery system”. Silpakorn University Research Fair 2, 18-19/12/08.
2. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Pornsak Sriamornsak, and Manee Luangtana-anan.” Effect of Chitosan Salts on Complex of Shellac for Protein Delivery System” RGJ-Ph.D. Congress X“Climate Change and Its Impacts, April 3 – 5, 2009.
3. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Pornsak Sriamornsak, and Manee Luangtana-anan.” Formation of protein loaded nanoparticles between two biodegradable polymers by ionic cross-linking” 5th Thailand Pharmacy Congress, November 27-28, 2009.
4. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Pornsak Sriamornsak, and Manee Luangtana-anan. “TWO BIODEGRADABLE POLYMERS ON NANOPARTICULATE FORMATION AS PROTEIN DRUG DELIVERY SYSTEM” Pharmacy Congress at Chulalongkorn university, 3 Dec 2010.
5. Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Jurairat Nunthanid, Manee Luangtana-anan, Katsuhide Terada, Yasuo Yoshihashi, and Etsuo Yonemochi. “Determination of Surface Free Energy and Contact Angle for Hydrolyzed Shellac” Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications 2011, August 9-10, 2011.