อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์

ขอบเขตงานที่สนใจ :
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

e-mail :

 

Qualifications :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
น.ม. นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) พ.ศ.2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. นิติศาสตร์ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภ.บ. เภสัชศาสตร พ.ศ.2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานเขียน/งานวิชาการ :

1. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (หนึ่งในทีมผู้เขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก) (2558). สุขภาพคนไทย 2558. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2556). “จรรยาบรรณหรือจริยธรรมเภสัชกร” ใน การบูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยไป-กลับ. อภิฤดี เหมะจุฑา และพรอนงค์ อร่ามวิทย์ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 284-335

วารสารสมาคมร้านขายยา

1. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 37-40
2. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายควบคุมกระเช้าของขวัญและชุดสังฆทานไว้อย่างไร. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
3. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). ภาษีธุรกิจออนไลน์. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกันยายน – ตุลาคม 2559, หน้า 43-44
4. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). ความรู้ภาษีเบื้องต้นสำหรับร้านยา. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกรกฎาคม – สิงหาคม 2559, หน้า 26-34
5. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินร้านยา. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2559, หน้า 26-31
6. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายอำนวยความสะดวกกับการขออนุญาตขายยา. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับมีนาคม – เมษายน 2559, หน้า 23-32
7. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายกับการจัดกิจกรรมโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 23-29
8. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). กฎหมายได้กำหนดอะไรบ้างเพื่อให้ร้านยาเป็นร้านยาเพื่อชุมชน. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558, หน้า 23-26
9. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). ร้านยาแบบไหน เจ้าหน้าที่จะไปตรวจยาต้องห้าม. วารสารยา สมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกันยายน-ตุลาคม 2558, หน้า 23-25
10. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). บัญชียาในร้านขายยาแผนปัจจุบันและเงื่อนไขการขายยา. วารสารยา สมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2558, หน้า 24-32

วารสารวงการยา

1. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับความมั่นคงทางยา. วงการยา ฉบับเดือนมีนาคม 2560
2. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). ความคืบหน้าการจัดการยาโคลิสติน (Colistin). วงการยา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
3. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). กฎหมายน่ารู้ในร้านยา. วงการยา ฉบับพิเศษ
4. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ.2559. วงการยา ฉบับเดือนมกราคม 2560
5. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9. วงการยา ฉบับเดือน ธันวาคม 2559
6. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). หลักเกณฑ์การขายปลีกยาที่ดีในประเทศลาว. วงการยา ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2559
7. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ. วงการยา. ฉบับเดือนตุลาคม 2559
8. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เตรียมความพร้อมร้านยาสู่รูปแบบนิติบุคคล. วงการยา. ฉบับเดือนกันยายน 2559, หน้า 29-32
9. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เมื่อภาษีทำให้ร้านยาต้องเลือกระหว่างเป็นร้านยาบุคคลธรรมดาหรือร้านยานิติบุคคล. วงการยา. ฉบับเดือนสิงหาคม 2559, หน้า 13-15
10. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). จับตาร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ รอบครึ่งปี พ.ศ.2559. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559, หน้า 39-43
11. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 3. วงการยา. ฉบับเดือนมิถุนายน 2559, หน้า 21-25
12. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 2. วงการยา. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559, หน้า 27-31
13. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 1. วงการยา. ฉบับเดือนเมษายน 2559, หน้า 27-31
14. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การแบ่งประเภทยากับการเปิดช่องจ่ายยาตามร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่. วงการยา. ฉบับเดือนมีนาคม 2559, หน้า 27-31
15. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การควบคุมยาต้านจุลชีพกับบทบาทเภสัชกรที่หายไป. วงการยา. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559, หน้า 27-31
16. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ.2558. วงการยา. ฉบับเดือนมกราคม 2559, หน้า 37-41

วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

1. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เปิดบัญชียาต้านแบคทีเรียที่ควรถอดถอนออกจากประเทศไทย. ฉบับเดือนมิถุนายน 2559, หน้า 23-24

จดหมายข่าว ยาวิพากษ์ (แผนงาน กพย.)


 

 
1. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). การควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของไทย. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 มีนาคม-พฤษภาคม 2558, หน้า 22-27
2. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ข้อเสนอเชิงประเด็น "การจัดการยาสเตียรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย". ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 กันยายน-ตุลาคม 2557, หน้า 15
3. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหายาสเตียรอยด์. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 กันยายน-ตุลาคม 2557, หน้า 8-9
4. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). อาหารสัตว์ผสมยา. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557, หน้า 36-40
5. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). ลำดับเหตุการณ์โดยสังเขปเกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาของไทย. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 19-26
6. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2556). จากคดีจีเอสเค เมื่ออุตสาหกรรมยาไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม. ยาวิพากษ์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 2556, หน้า 3-10
7. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2555). เหลียวมองการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในต่างประเทศ. ยาวิพากษ์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 ตุลาคม 2555, หน้า 7-10
8. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2555). การจัดการมาตรฐานยาบริจาค. ยาวิพากษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 มกราคม 2555, หน้า 10-13
9. ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2553). บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของเภสัชกร ตามร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่. ยาวิพากษ์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2553, หน้า 12-13