อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม


Field of Interest :
1.
2.

pheeraphat_job@hotmail.com,   

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ. Pharmaceutical Care 2558 Chulalongkorn University

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :


 

งานวิจัยที่นำเสนอ :