ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม


Field of Interest :
1. Transdermal and ophthalmic drug delivery
2. Application of polymers and surfactants as drug and cosmetic delivery systems
3. Nanotechnology for drug and cosmetic delivery

rathaponasa@gmail.com,    rathapona@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :

คุณวุฒิ สาขา ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 1) เภสัชศาสตร์ 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.ม. เภสัชกรรม 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.ด. เภสัชกรรม 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :

1. Amolnat Tunsirikongkon, Vimolmas Lipipun and Garnpimol. C. Ritthidej. Ex vivo Evaluation in Porcine Nasal Mucosa Of PLGA Exaggerated Mucoadhesive Substances, Al(OH)3 and Chitosan, as Nasal Vaccine Carrier. Journal of Pharmaceutical Science and Technology Vol. 3 (4), 2011, 586-598.
2. Philip Chi Lip Kwok, Amolnat Tunsirikongkon, William Glover, Hak-Kim Chan. Formulation of protein nano-matrix particles with controlled surface architecture for respiratory drug delivery. Pharmaceutical Research Vol. 28 (4), 2011, 788-796.
1. Asasutjarit, R, Thanasanchokpibull, S, Fuongfuchat, A, Veeranodha, S. Optimization and evaluation of thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels. Int. J. Pharm. 2011; 411: 128-135.
2. รัฐพล อาษาสุจริต, กุสาวดี เมลืองนนท์. ผลของวิธีการกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลยี ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2553; 2 (suppl. 1): 157-166.
3. Asasutjarit, R. A topical DNA vaccine using nanoparticles: A newly promising and painless vaccination.Bull.Health, Sci. & Tech. 2009; 9(1-2): 1-10.
4. Asasutjarit, R, Fuongfuchat, A. Development of thermoresponsive diclofenac ophthalmic in situ gel formulations. Proceedings of RSU Research Conference 2009, Apr 2; Rangsit University, 2009. p. 2-8.
5. Asasutjarit, R. Formulation of thermoresponsive diclofenac ophthalmic gels using the rheological approach. Bull.Health, Sci. & Tech . 2008; 8(1): 35-44.
6. Asasutjarit, R, Lorenzen, S, Sirivichayakul, S, Ruxrungtham, K, Ruktanonchai, U, Ritthidej, GC. Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection. Pharm. Res. 2007; 24: 1098-1107.
7. A-sasutjarit, R, Sirivat, A, Vayumhasuwan, P. Viscoelastic properties of carbopol 940 gels and their relationships to piroxicam diffusion coefficients in gel bases. Pharm. Res. 2005; 22:2134-2140.

 

งานวิจัยที่นำเสนอ :

1. Suvanakoot U., et al. Improved procedure for the determination of clarithromycin in human plasma using HPLC นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทาง เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
2. Suvanakoot U., et al. Determination of celecoxib in human plasma using high performance liquid chromatography นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21, 23-24 ธันวาคม 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
1. รัฐพล อาษาสุจริต, ปภัสรา ลาภมหาวงศ์, วิภาพร เสรีเด่นชัย, อศิรา เฟื่องฟูชาติ. การพัฒนาโลชันชนิด ฟิล์มเคลือบผิวต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด. การประชุมวิชาการ ประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 2555. (รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ แบบบรรยาย)
2. Rathapon Asasutjarit, Somchai Luangsanam, Narong Moolsri, and Asira Fuongfuchat. Effect of autoclaving on physicochemical properties of thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels. The 27th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2010.
3. Rathapon Asasutjarit and Kusawadee Maluangnont. Effect of Encouragement Methods for Lesson Review on Learning Achievement in the Topic of Rheology of Pharmacy Students at Rangsit University. The 4th Annual Research Meeting of Srinakarinwirot University, 2010.
4. Rathapon Asasutjarit, Chanwit Kammat, Thumrongrat Pukpinyo, Watunya Witisil, Suthira Thanasanchokpibull, Susiri Preedasuttichit and Asira Fuongfuchat. Evaluation of sustained release effect of thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gel. The 26th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2009.
5. Rathapon Asasutjarit and Asira Fuongfuchat. Development of thermoresponsive diclofenac ophthalmic in situ gel formulations. RSU Research Conference 2009, Rangsit University, Thailand 2009 (Outstanding Award).
6. Rathapon Asasutjarit, Chanwit Kammat, Thumrongrat Pukpinyo, Watunya Witisil, Suthira Thanasanchokpibull, Susiri Preedasuttichit and Asira Fuongfuchat. Thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels. The 25th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2008.
7. Rathapon Asasutjarit, Chanwit Kammat, Thumrongrat Pukpinyo, Watunya Witisil, Suthira Thanasanchokpibull, Susiri Preedasuttichit and Asira Fuongfuchat. Thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels. The 25th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2008.
8. Rathapon Asasutjarit, Kitti Sermklar, Panya Kaewmafai, Anukul Chatpailsalsakul and Kusawadee Maluangnont. Factors influencing learning achievement in rheological topic of pharmacy students, Rangsit University, academic year 2007, The 25th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2008.
9. Rathapon Asasutjarit, Tharinee Kaewpalurg, Wara Sripinyo and Benchawan Chamsai. Formulation of thermosetting diclofenac ophthalmic gels using rheological approach, The 24th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2007.
10. Rathapon Asasutjarit, Sven-Iver Lorenzen, Sunee Sirivichayakul, Kiat Ruxrungtham, Uracha Ruktanonchai, Richard H. Guy, and Garnpimol C. Ritthidej, Delivery of pHIS-HIV-hugag into Skin using Solid Lipid Nanoparticles and Chitosan Nanoparticles, The 24th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2007.
11. Rathapon Asasutjarit, Sven-Iver Lorenzen, Sunee Sirivichayakul, Kiat Ruxrungtham, Uracha Ruktanonchai, Richard H. Guy, and Garnpimol C. Ritthidej, Delivery of pHIS-HIV-hugag into Skin using Solid Lipid Nanoparticles and Chitosan Nanoparticles, The34th Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society Long Beach Convention Center, Long Beach, CA. USA 7-11 July 2007.
12. Rathapon Asasutjarit, Uracha Rungsardthong, and Garnpimol C. Ritthidej, Effect of Formulation Compositions on Zeta Potential and Ability of Solid Lipid Nanoparticles to Form Complex with Plasmid DNA, The33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, Austria Center, Vienna, Austria 22-26 July 2006.
13. Rathapon A-sasutjarit, Anuvat Sirivat and Panida Vayumhasuwan, Viscoelastic Properties of Carbopol 940 gels and Their Relationships to Piroxicam Diffusion Coefficients, The 19th Annual Research Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 2002.