รายนามคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชะอรสิน สุขศรีวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาศน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงช้องมาศ นิติศฤงคาริน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

กรรมการ

ปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะกรรมการ

ณัฐนันท์ ทิมรอด

ผู้ช่วยเลขานุการ

ณหทัย ขวัญช่วย

ผู้ช่วยเลขานุการ