รายนามคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.ชุมพล พรประภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรกำพล กุลบุศย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรกมกมล ชัยวัฒนเมธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงวนิดา เตชาวาศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
ผู้ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

นางปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

เลขานุการ

นางณหทัย ขวัญช่วย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ