อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
1. Natural product chemistry
2. Cytotoxic activity of natural compounds

siriporn.kit@gmail.com,   

Qualifications :

Degree Title Year University
ภ.ด. Pharmaceutical Sciences 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับที่ 1) เภสัชศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Publications :

  
1. Siriporn Kittiwisut and Anuchit Plubrukarn, Quinonyl and phenyl sesquiterpenes from an unidentified sponge, In proceeding of 6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008. Penang, Malaysia, 28-30 August, 2008.
2. Siriporn Kittiwisut, Cristina C. Rohena, Supreeya Yuenyongsawad, Susan L. Mooberry and Anuchit Plubrukarn 2014. Antiproliferative effects of 12-oxoheteronemin vs heteronemin. Natural Product Communications. 9: 359-360.
3. Thanchanok Sirirak, Siriporn Kittiwisut, Jittrawan Janma, Supreeya Yuenyongsawad, Khanit Suwanborirux, and Anuchit Plubrukarn 2011. Kabiramides J and K, Trisoxazole Macrolides from the Sponge Pachastrissa nux. Journal of Natural Products. 741: 288-1292.