อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Field of Interest :
1. Quality Control of Drugs and Standardization of Medicinal Plants.
2. Medicinal Chemistry in Path of Drug discovery.
3. Biological Testing in Fields of Antibacterial and Anti-HSV-1 Activity.

supasn@tu.ac.th

Qualifications :

Degree Title Year University
ปรด. วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภ.ม. เภสัชกรรมชุมชน 2545 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 2541 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Publications :

  
1. Priengprom T, Ekalaksananan T, Pientong C, Kongyingyoes B, Suebsasana S, Aromdee C. Proceeding of Activities of 3,19-isopropylideneandrographolide against drug-resistant herpes simplex virus type 1 strains. Srinagarind Med J. 2012; 27: 147-149.
2. Pientong C, Ekalaksananan T, Sookmai W, Aromdee C, Seubsasana S, Sakdarat S, Kongyingyoes B. Modulated expression of toll-like receptors in human keratinocyte by compounds extracted from Andrographis paniculata and Clinacanthus nutans. Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI). Thailand. 28-30 Nov 2012.
3. Ekalaksananan T, Sookmai W, Pientong C, Aromdee C, Seubsasana S, Kongyingyoes B. Andrographolide compounds exhibit anti-HPV16 pseudovirus infectivity. Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI). Thailand. 28-30 Nov 2012.
4. Arkaravichien T, Sattayasai J, Aromdee C, Seubsasana S, Soga T, Parhar I. Andrographolide increases ejaculation frequency in male rat. Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI). Thailand. 28-30 Nov 2012.
5. Seubsasana S, Aromdee C, Ekalaksananan T, Pientong C Thongchai S. A potential andrographolide analogues the replication of Herpes simplex virus type 1 in Vero cells. Medicinal Chemistry. 2011; 7: 237-244.
6. Aromdee C, Seubsasana S, Ekalaksananan T, Pientong C, Thongchai S. Stage of action of naturally occurring andrographolide and their semi-synthetic analogues against Herpes simplex virus type 1 in vitro. Planta Medica. 2011; 77(9): 915-921.
7. Aromdee C, Seubsasana S, Sriubolmas N, Wiyakrutta S, Khunkitti W. Effect of the derivatives of andrographolide on the morphology of B. subtilis. Arch Pharm Res. 2011; 108(1): 7-14.
8. Suebsasana S, Ekalaksananan T, Pientong C, Aromdee C. (2010, January 21-23). High-performance liquid chromatography method for andrographolide analogues used for anti-herpes simplex virus type-1 agents. Proceeding of the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010). Thailand. p1020-1022.
9. Seubsasana S, Pongnaratorn P, Sattayasai J, Arkaravichien T, Tiamkao S. Analgesic, antipyretic, anti-inflammatory and toxic effects of andrographolide derivatives in experimental animals. Arch Pharm Res. 2009; 32(9): 1191-1200.
10. ศศิธร ธงชัย, ทิพยา เอกลักษณานันท์, แจ่มใส เพียรทอง, ฉันทนา อารมย์ดี, บุญเกิด คงยิ่งยศ และสุภาวดี สืบศาสนา. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ไวรัส ไทป์ 1 ของสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากสมุนไพรพญายอ. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). เมษายน-มิถุนายน, 2551; 8(2): 65-73.